การปฐมนิเทศผู้รับทุน

 การปฐมนิเทศผู้รับทุน  
            ผู้มีสิทธิรับทุนจะต้องเข้ารับปฐมนิเทศผู้รับทุนระหว่างวันที่วันที่ 9 – 15 สิงหาคม 2557 ณ สถาบันวิชาการทีโอที อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรม/

รายละเอียดดำเนินการ

กำหนดการปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุนที่ 4 รอบที่ 3

ดาวน์โหลดกำหนดการ 

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญอบรมปฐมนิเทศ  
ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศรายใดจะเข้าพักตั้งแต่บ่ายวันที่ 8 สิงหาคม 2557 โปรดแจ้งความประสงค์
ายในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ตามอีเมล์ supat.b@ocsc.go.th  หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02 547 1430 - 31  

 
วันที่ 9 สิงหาคม 2557 (ให้ผู้รับทุนแต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา)
ลงทะเบียน เวลา 08.30 - 9.30 น. 

 

เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม

9 – 15 สิงหาคม 2557 

 

 


สถานที่

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสโมสร  สถาบันวิชาการ ทีโอที ซอยงามวงศ์วาน ๑๗ ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

แผนที่

ดาวน์โหลด 

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

-ชุดนักเรียน /นักศึกษา
-เสื้อผ้าชุดสุภาพ ให้เพียงพอต่อการเข้าร่วมกิจกรรม เพราะเป็นการพักค้างคืนที่หอพักที่โครงการจัดให้
-สิ่งของเครื่องใช้สวนตัว
-อุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ดินสอ ปากกา ฯลฯ
-ยารักษาโรคประจำตัว
      

การแต่งกาย

-ให้ผู้รับทุนแต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษาในวันที่ 9 สิงหาคม 2557
-เสื้อผ้าชุดสุภาพ ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม
  

ห้าม สวมกระโปรงสั้นกางเกงขาสั้นเสื้อสายเดี่ยว/แขนกุด และรองเท้าแตะ

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

1.    ผู้รับทุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด หากไม่ปฏิบัติตาม
จะถือว่าประสงค์จะสละสิทธิ์การรับทุน
      

2.    "ค่าอาหาร ที่พัก ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมทางกระทรวงฯจะเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะผู้รับทุนเท่านั้น"

3.    เบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิของนักเรียนทุน

4.    ผู้รับทุนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามกำหนด สำนักงาน ก.พ. จะไม่รับพิจารณาในการศึกษาต่อในต่างประเทศ                      

5.    ผู้รับทุนที่มีความประสงค์ศึกษาในประเทศไทย จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2557

6.    กรณี ผู้รับทุนมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ต่อเนื่องตามกำหนดการ จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้รับทุนจะต้องได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการใดๆ ต่อไป  ทั้งนี้ จะพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณีตามเหตุผลความจำเป็น 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มได้ที่