การปฐมนิเทศผู้รับทุน

 การปฐมนิเทศผู้รับทุน  

            ผู้มีสิทธิรับทุนจะต้องเข้ารับปฐมนิเทศผู้รับทุนระหว่างวันที่วันที่ 9 – 15 สิงหาคม 2557 
ณ สถาบันวิชาการทีโอที อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 ดาวน์โหลดกำหนดการ 

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญอบรมปฐมนิเทศ  

  ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศรายใดจะเข้าพักตั้งแต่บ่ายวันที่ 8 สิงหาคม 2557 โปรดแจ้งความประสงค์ายในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ตามอีเมล์ supat.b@ocsc.go.th  หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02 547 1430 - 31  

             วันที่ 9 สิงหาคม 2557 (ให้ผู้รับทุนแต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา) ลงทะเบียน เวลา 08.30 - 9.30 น. 

สถานที่ :  ห้องประชุมใหญ่ อาคารสโมสร  สถาบันวิชาการ ทีโอที ซอยงามวงศ์วาน ๑๗ ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

             -ชุดนักเรียน /นักศึกษา
          -เสื้อผ้าชุดสุภาพ ให้เพียงพอต่อการเข้าร่วมกิจกรรม เพราะเป็นการพักค้างคืนที่หอพักที่โครงการจัดให้
          -สิ่งของเครื่องใช้สวนตัว
          -อุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ดินสอ ปากกา ฯลฯ
          -ยารักษาโรคประจำตัว
  

การแต่งกาย
             -ให้ผู้รับทุนแต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษาในวันที่ 9 สิงหาคม 2557
 

 -เสื้อผ้าชุดสุภาพ ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม   

ห้าม สวมกระโปรงสั้นกางเกงขาสั้นเสื้อสายเดี่ยว/แขนกุด และรองเท้าแตะ

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 

   1.    ผู้รับทุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าประสงค์จะสละสิทธิ์การรับทุน      

  2.    "ค่าอาหาร ที่พัก ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมทางกระทรวงฯจะเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะผู้รับทุนเท่านั้น"

  3.    เบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิของนักเรียนทุน

  4.    ผู้รับทุนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามกำหนด สำนักงาน ก.พ. จะไม่รับพิจารณาในการศึกษาต่อในต่างประเทศ  

  5.    ผู้รับทุนที่มีความประสงค์ศึกษาในประเทศไทย จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2557

   6.    กรณี ผู้รับทุนมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ต่อเนื่องตามกำหนดการ จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้รับทุนจะต้องได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการใดๆ ต่อไป  ทั้งนี้ จะพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณีตามเหตุผลความจำเป็น 

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มได้ที่  

แผนที่ ดาวน์โหลด