แนวปฏิบัติของผู้รับทุน

                        เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว  ต้องกลับมาทำงานในประเทศไทยในภาครัฐหรือเอกชนเท่ากับระยะเวลาที่ได้รับทุน
หากไม่ปฏิบัติตามสัญญาจะต้องชดใช้เงินคืนตามจำนวนที่ใช้ไปพร้อมเบี้ยปรับจำนวนหนึ่งเท่า พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี 

 -นักเรียนทุนที่ศึกษาต่อในประเทศไทย จะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

          -นักเรียนทุนที่ศึกษาต่อในต่างประเทศ จะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

แผนผังกระบวนการรับทุน

ดูกระบวนการรับทุนในต่างประเทศ 

 ประมาณค่าใช้จ่ายการเป็นนักเรียนทุน จำแนกตามประเทศต่าง  ๆ 


ดูกระบวนการรับทุนในประเทศไทย 

 ผู้รับทุนฯที่เลือกศึกษาในประเทศไทย

                   โปรดปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนการรับทุนในประเทศไทย 

                   เมื่อผู้รับทุนฯได้รับเข้าสถานศึกษาอุดมศึกษาแล้ว ผู้รับทุนฯสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อยื่นแจ้งสถานศึกษาให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังนี้

                  1. แบบฟอร์มประวัติการศึกษา (สกอ.) 

                  2. แบบรายงานสถานศึกษาของผู้รับทุนในประเทศ (สกอ.) 

                         กรณี เลือกสถานศึกษาภาครัฐ   

                         กรณี เลือกสถานศึกษาเอกชน  

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

 1. สำหรับผู้รับทุนที่เริ่มเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2558 กรณีผู้รับทุนเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

     1.1) หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาที่เป็นปัจจุบัน

     1.2) หลักฐานการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2558 (ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงที่ออกโดยสถาบันอุดมศึกษา) 

     1.3) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทย (ปพ.1) 

     1.4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับทุน 

     1.5) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน  

 2. สำหรับผู้รับทุนที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี (ผู้ที่มีสถานภาพนักศึกษาอยู่ก่อนปีการศึกษา 2558) กรณีผู้รับทุนเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  

     2.1) หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาที่เป็นปัจจุบัน   

     2.2) หลักฐานการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2558 (ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงที่ออกโดยสถาบันอุดมศึกษา) 

     2.3) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทยย้อนหลังตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  

     2.4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับทุน 

     2.5) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

 3. สำหรับผู้รับทุนเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

     3.1) หลักฐานการสมัครเข้าศึกษา เช่น หลักฐานการสมัคร Admission หลักฐานการสมัครสอบโควต้า หลักฐานการสมัครสอบตรงของสถาบันอุดมศึกษา โดยหลักฐานดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงความประสงค์ในการเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นลำดับแรก 

    3.2) เอกสารการประกาศผลการสอบที่มีรายชื่อผู้รับทุน หรือหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษา  ประกาศผล Admission 

    3.3) หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาที่เป็นปัจจุบัน   

    3.4) หลักฐานการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2558 (ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงที่ออกโดยสถาบันอุดมศึกษา) 

    3.5) รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร 

    3.6) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทย (ปพ.1) หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทยย้อนหลัง     ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี กรณีกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี 

    3.7) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับทุน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน
 

ที่อยู่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ส่งเอกสารไปที่ => สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (วงเล็บมุมซอง “ทุนการศึกษา 1 อำเภอ 1 ทุน”)
เบอร์โทรศัพท์ => 02-039-5573, 02-039-5574
โทรสาร => 02-354-5460, 02-354-5532