การเตรียมความพร้อม

ความพร้อมด้านภาษาและทักษะด้านต่าง ๆ

ขั้นตอนการดำเนินการที่มา :  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน