งบประมาณค่าใช้จ่ายในการไปศึกษา

 

ค่าใช้จ่ายนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่ศึกษาในต่างประเทศ

เพื่ออ่านรายะเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ
 


 

เนื่องจากสำนักงาน ก.พ. เป็นผู้ดูแลนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ในต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะอ้างอิงจากสำนักงาน ก.พ. 
 
 
 
ค่าใช้จ่ายนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่ศึกษาในประเทศไทย 
 
 เพื่ออ่านรายะเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายในประเทศไทย
 
เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นผู้ดูแลนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
ในประเทศไทยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะอ้างอิงจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 

การศึกษาต่างประเทศ  (เพิ่มเติม)

 

ที่มา ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ (ศกศ.) สำนักงาน ก.พ.


 
แก้ไขข้อมูล ณ วันท่ 18 ก.พ. 2558