กำหนดการดำเนินการ

กำหนดการดำเนินการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3

การดำเนินงาน

กำหนดการ

1)      ประชาสัมพันธ์โครงการฯและรับสมัคร*

1 มีนาคม  - 11  เมษายน 2557

2)        ประกาศผลการยื่นใบสมัครเพื่อให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบผลการยื่นเอกสารและคุณสมบัติตลอดจน การแก้ไขข้อมูลหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม*

30 เมษายน 2557
(1 – 8 พฤษภาคม 2557)
ในวันเวลาราชการ

3)   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน*

9 พฤษภาคม 2557

4)   สอบข้อเขียน

8 มิถุนายน 2557

5)      ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน

4 กรกฎาคม 2557

6)      สอบสัมภาษณ์

20 กรกฎาคม 2557

7)      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน

28 กรกฎาคม 2557

8)      รายงานตัว

4 8 สิงหาคม 2557

9)       ปฐมนิเทศผู้มีสิทธิได้รับทุน

9-15 สิงหาคม 2557

10)    ผู้รับทุนที่เลือกศึกษาในประเทศไทย เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา

สิงหาคม 2557

11)     เตรียมความพร้อมผู้รับทุนด้านภาษา และวัฒนธรรม

กันยายน - พฤศจิกายน 2557

12)    ผู้รับทุนเริ่มเดินทางไปต่างประเทศ

ธันวาคม 2557

 หมายเหตุ 
                 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
www.odos.moe.go.th