ทวีปยุโรป

 

 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน ในประเทศอังกฤษ   

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

 

 

 ต้อนรับ นทร. โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 3) สวิสฯ

  

 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 ดร. ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงลอนดอน นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปารีส และเจ้าหน้าที่ สนร. ปารีส ได้เดินทางไปยังสนามบินเจนีวา เพื่อรับ นทร. โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 3.2) ที่เดินทางมาศึกษา ณ สมาพันธรัฐสวิส จำนวน 22 คน คณะได้เดินทางร่วมกับ นทร. ไปยังสถาบันการโรงแรม Les Roches International School of Hotel Management ณ เมือง Bluche

 

ในการนี้ ดร.เฉลิมพล ทันจิตต์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้ให้เกียรติเดินทางมารับ นทร. ณ สถาบัน ตลอดจนได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ นทร. ด้วย จากนั้น อท. ณ กรุงลอนดอนได้ให้โอวาทแก่ นทร. โดยขอให้มีความขยันหมั่นเพียรและนำความรู้ที่ได้จากการศึกษากลับไปพัฒนาประเทศ และ อทศ. ณ กรุงปารีสได้กล่าวต้อนรับ นทร. และอวยพรให้ นทร. ประสบความสำเร็จในการศึกษา

 

 

กิจกรรมสัมมนาเพื่อติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนรุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้จัดสัมมนาที่เมืองคาสเซล สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๒ ที่กำลังศึกษาอยู่ การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการศึกษาของนักเรียน การชี้แจงเกี่ยวกับระยะเวลาการสิ้นสุดทุน การเตรียมความพร้อมหากจะต้องศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว ตลอดจนการวางแผนการดำรงชีวิต

โดยในช่วงเช้า อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปารีส (นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ) ได้กล่าวเปิดรายงาน รวมทั้งได้กล่าวย้ำถึง สัญญาใจที่นักเรียนจะต้องกลับไปทำงานในประเทศไทย จากนั้น เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการวางแผนในชีวิต รวมทั้งการศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว

การสัมมนาครั้งนี้มีนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๒ เข้าร่วมทั้งสิ้น ๓๒ คน

 

งานปฐมนิเทศนักเรียนทุนในโครงการ อำเภอ ทุน รุ่นที่

 

            เมื่อวันที่ 12,16, 19 มกราคม 2556 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหราชอาณาจักรได้จัดการปฐมนิเทศต้อนรับนักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน  รุ่นที่ 3 รอบ 2 เป็นครั้งแรก โดยมี อัครราชทูต ฝ่ายการศึกษา ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ ได้กล่าวเปิดประชุม โดยกล่าวถึงการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลว่า จะต้องอยู่ด้วยแรงบันดาลใจพร้อมกับความรับผิดชอบ และควรตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่ตนมี ควรค้นหาเป้าหมายชีวิต และใช้เวลาที่มีเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อที่จะนำความรู้กลับไปพัฒนาประเทศชาติ