ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

 

  1. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ได้ดำเนินการมาแล้ว 4 รุ่น  โดยรุ่นที่ 1 เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2547  มีผู้รับทุนจำนวน 921 คน  สำหรับรุ่นที่ 2  ดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2549  มีผู้รับทุน จำนวน 915 คน และรุ่นที่ 3 จำนวน 689 คน รุ่นที่ 4 (รอบที่1-3) จำนวน 568 รวมจำนวนผู้รับทุน 3,093 คน หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมดำเนินโครงการ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ  และสำนักงาน ก.พ.  ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานคณะกรรมการ

 

  2. กระทรวงศึกษาธิการ  และสำนักงาน ก.พ. ได้วางแนวทางรองรับนักเรียนในโครงการฯ ที่สำเร็จการศึกษา  โดยสำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาอนุมัติให้ผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เป็น กรณีเหตุพิเศษอื่น ซึ่งหน่วยงานภาครัฐสามารถรับนักเรียนทุนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. บรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนโดยไม่ต้องสอบภาค ก.  ทั้งนี้  กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่นเพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์จากนักเรียนทุนโดยรับเข้าทำงานหรือให้ทุนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

               3. กระทรวงศึกษาธิการมีการติดตามนักเรียนทุนโดยได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  เข้าพบกับผู้ดูแลนักเรียนและผู้บริหาร  สถานศึกษา/อาจารย์ผู้สอน เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาของนักเรียน  รับฟังปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  นอกจากนี้  กระทรวงศึกษาธิการได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับโครงการฯ และนักเรียนทุนทุกปี  เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคมีความเข้าใจในการดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน  ทำให้มีการประสานงานที่ดี  รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนทุนได้มีโอกาสพบปะซึ่งกันและกัน  และสร้างเครือข่ายในการทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศ

  

  4. ประเทศและสาขาวิชาที่จัดสรรให้นักเรียนทุนไปศึกษา  

                โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ได้พิจารณาให้นักเรียนทุนไปศึกษาในประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในร่นที่ 1-2 ซึ่งเป็นประเทศที่มีความชำนาญในสาขาวิชาต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในภาพรวม เดิม 35 ประเทศ สำหรับนักเรียนทุน รุ่นที่ 3 ได้มีการจัดสรรกลุ่มประเทศใหม่ ทั้งที่ใช้ภาษาอังกฤษและไม่ใช้ภาษาอังกฤษ โดยจะพิจารณาประเทศที่มีระบบการศึกษาไม่ซับซ้อนมีมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลก  และมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย  ปัจจุบันประเทศให้ไปศึกษาจำนวน 45 ประเทศ 91 สาขา 

กลุ่มสาขาวิชาที่นักเรียนทุนส่วนใหญ่เลือกไปศึกษา 5 อันดับแรก  คือ

   1. กลุ่มวิทยาศาสตร์  (วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฯลฯ) คิดเป็นร้อยละ 21.73

 

   2. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะทาง (แพทย์,พยาบาล ฯลฯ) คิดเป็นร้อยละ 19.88

 

   3. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์  (วิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆ ฯลฯ) คิดเป็นร้อยละ 17.43

 

              4. กลุ่มบริหารจัดการ (บริหารจัดการ, เศรษฐศาสตร์,รัฐศาสตร์,การจัดการฯลฯ) คิดเป็นร้อยละ 12.61

              5. กลุ่มพาณิชยกรรม (การบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว,การค้าระหว่างประเทศ,การเงิน,บัญชีและธนาคาร ฯลฯ) คิดเป็นร้อยละ 12.54

5. การประกอบอาชีพของนักเรียนทุน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ภายหลังสำเร็จการศึกษา  

6. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

6.1 นักเรียนที่เรียนดีจากทุกเขตพื้นที่ในทุกภูมิภาคได้มีโอกาสในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

6.2 เป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวเนื่องจาก
นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถใช้ความรู้ความสามารถประกอบอาชีพที่มีค่าตอบแทนสูงขึ้นช่วยยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัว  และบางคนได้กลับไปทำงานในท้องถิ่นของตน  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม


ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2557