ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก


การรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3      
โปรดศึกษารายละเอียด
!
 

เอกสารที่เกี่ยวข้องการรับสมัครโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3

  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน  รุ่นที่ 4 รอบที่3 (ฉบับเต็ม) โปรดอ่านเพื่อความเข้าใจเงื่อนไขที่ชัดเจนก่อนสมัคร  
  บัญชีแนบท้ายประกาศ (ปรากฏรายชื่ออำเภอที่เปิดรับสมัครพร้อมสาขาวิชา
  สรุปสาระสำคัญของประกาศฯ รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 

  ใบสมัคร ทุนประเภท 1 (ยึดอำเภอ/เขตที่ตั้งของโรงเรียนตอนม.6เป็นสิทธิสมัคร)
  ใบสมัคร ทุนประเภท 2 (ยึดอำเภอ/เขตที่มีชื่อในทะเบียนบ้านปัจจุบันไม่น้อยกว่า 6 เดือนเป็นสิทธิสมัคร