การประกอบอาชีพของนักเรียนทุนข้อมูลสถิติการประกอบอาชีพของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
ภายหลังสำเร็จการศึกษา  

ตั้งแต่ รุ่นที่ 1 – 4 พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน