การประกอบอาชีพของนักเรียนทุน


สถิติการทำงานของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ภายหลังสำเร็จการศึกษา  

ตั้งแต่รุ่นที่ 1 – 4 พ.ศ. 2547 – 2556 (ปัจจุบัน)