การประกอบอาชีพของนักเรียนทุน

สถิติการทำงานของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ภายหลังสำเร็จการศึกษา  
ตั้งแต่รุ่นที่ 1 – 4 (พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน) มีดังนี้ 

การประกอบอาชีพ ร้อยละ 
ภาคเอกชน   66
ภาครัฐ  14
รัฐวิสาหกิจ  1
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้วยทุนส่วนตัวหรือทุนอื่นๆ 10
ประกอบธุรกิจส่วนตัว  2
อยู่ระหว่างสมัครงานและการติดตามข้อมูล  7
รวม 100

 

 ข้อมูล ณ วันที 13 มิถุนายน 2560