การสอบสัมภาษณ์

 
กระบวนการสอบสัมภาษณ์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3