การรับรายงานตัวผู้รับทุน

การปฏิบัติตนของผู้ได้รับทุน

               ผู้มีสิทธิรับทุนที่ได้อันดับที่ 1 ในแต่ละประเภททุนของอำเภอ/เขตจะต้องไปรายงานตัว เพื่อยืนยันสิทธิในการรับทุน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ตนใช้สิทธิสมัคร ภายในวันที่ 4 - 8  สิงหาคม 2557 ในเวลาราชการ ทั้งนี้  ในกรณี ผู้มีสิทธิรับทุนที่ได้อันดับที่ 1 ในแต่ละประเภททุนของอำเภอ/เขตใดๆ ไม่ไปรายงานตัวตามที่กำหนด หรือขอสละสิทธิ์การรับทุน จะพิจารณาให้ผู้ที่อยู่ในอันดับถัดไปเป็นผู้มีสิทธิรับทุนแทน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้       
             1. เดินทางไปรายงานตัวแสดงตนเพื่อรับสิทธิ ตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้น                                         
            2. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการรายงานตัวให้พร้อมตามปรเภททุน  
                                      
             3. บันทึกข้อมูลประวัติของผู้รับทุนที่สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาโดยแจ้งข้อมูลที่สามารถติดต่อได้สะดวกสะดวก                                      
4. เข้ารับปฐมนิเทศผู้รับทุนระหว่างวันที่ 9 – 16 สิงหาคม 2557 ณ สถาบันวิชาการทีโอที อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี   ผู้รับทุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าประสงค์จะสละสิทธิ์การรับทุน 
           ผู้รับทุนที่ข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามกำหนด สำนักงาน ก.พ. จะไม่รับพิจารณาในการศึกษาต่อในต่างประเทศ ผู้รับทุนที่มีความประสงค์ศึกษาในประเทศไทย จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2557 กรณี ผู้รับทุนมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ต่อเนื่องตามกำหนดการ จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้รับทุนจะต้องได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการใดๆ ต่อไป  ทั้งนี้ จะพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณีตามเหตุผลความจำเป็น  

                                                       เอกสารหลักฐานที่ต้องนำไปแสดงตน       

         
1. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับทุน                                           
          2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง สำหรับ ทุนประเภท 2 ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน นั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร  ทั้งนี้ ทุนประเภท 1 ให้ตรวจสอบการเข้าเรียน ณ สถานศึกษานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษานับถึงวันปิดรับสมัคร

          3. เอกสารแสดงผลการศึกษา ที่ระบุเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 3.00                                                  
              กรณี ผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้น ม.6 ให้ยื่นเอกสารแสดงผลการเรียนที่ระบุเกรดเฉลี่ยสะสมครบ 6 ภาคการเรียน                                                                                                                                                                                
              กรณี   ผู้รับทุนที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม. 5 - 6 ให้รายงานสถานะการศึกษา และชื่อสถานศึกษา พร้อมหลักฐานแสดงการเรียน  ที่เป็น ปัจจุบัน 
 
                ทั้งนี้  เอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาทุกฉบับ