สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก อาคาร สพฐ.5 ชั้น 1 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โปรดติดต่อสอบถามในวันและเวลาราชการ
เบอร์โทรศัพท์. 02-281-0565 ต่อ 107
โทรสาร. 02-281-0953 E-mail: odos.moe@gmail.com