แบบฟอร์มต่าง ๆ
  เอกสาร:
ค้นหาพบ 16 เรคคอร์ด
   หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทั่วทุกมุมโลก ดังนั้น นักเรียนทุนที่มีความประสงค์ขออนุญาตศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามเงื่อนไขหลักสูตร ตามแบบฟอร์มนี้จัดส่งหลักฐานออนไลน์ตามขั้นตอน shorturl.asia/Zxh2l
(04 มิ.ย. 2563)  จำนวนครั้งดาวโหลด(477)
   แบบฟอร์มแจ้งสถานภาพการเป็นนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน    [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  แบบฟอร์มนี้ สำหรับยืนยันสถานการรับทุนของนักเรียนทุนที่มีความประสงค์จะรับทุนในประเทศต่อหรือไม่ ภายหลังการยุติการศึกษาในต่างประเทศโดยปรับเปลี่ยนมาศึกษาในประเทศไทย จัดส่งหลักฐานออนไลน์ตามขั้นตอน shorturl.asia/Zxh2l
(22 ก.ค. 2562)  จำนวนครั้งดาวโหลด(292)
   แบบฟอร์มแจ้งรายงานสถานะการประกอบอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา ของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน    [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  โดยให้นักเรียนทุนที่ประกอบอาชีพแล้ว กรอกข้อมูลแสดงสถานะปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการและสัญญารับทุนไว้เป็นหลักฐาน จัดส่งหลักฐานออนไลน์ตามขั้นตอน shorturl.asia/Zxh2l
(22 ก.ค. 2562)  จำนวนครั้งดาวโหลด(264)
   แบบฟอร์มคำร้องขออนุญาตสมัครสอบเพื่อรับทุนรัฐบาล   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  แบบฟอร์มคำร้องขออนุญาตสมัครสอบเพื่อรับทุนรัฐบาลโปรดแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาหน่วยทุนที่สมัคร จัดส่งหลักฐานออนไลน์ตามขั้นตอน shorturl.asia/Zxh2l
(12 ก.พ. 2562)  จำนวนครั้งดาวโหลด(57)
   แบบฟอร์มคำร้องขออนุญาตศึกษาต่อสูงกว่าปริญญาตรี   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  โปรดแนบหลักฐานต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนโดยซองเปล่าติดแสตมป์ 35 บาท จ่าหน้าซองที่ตนเอง หรือ จัดส่งหลักฐานออนไลน์ตามขั้นตอน shorturl.asia/Zxh2l
(12 ก.พ. 2562)  จำนวนครั้งดาวโหลด(37)
   หนังสือบันทึกแนบท้ายสัญญารับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  กรณี ศึกษาต่อในต่างประเทศด้วยทุนส่วนตัวหรือทุนรัฐบาล จัดส่งหลักฐานออนไลน์ตามขั้นตอน shorturl.asia/Zxh2l
(20 พ.ย. 2561)  จำนวนครั้งดาวโหลด(51)
   แบบฟอร์มคำร้องทั่วไปนักเรียนทุน   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  กรอกรายละเอียดคำร้องให้ครบถ้วนพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาแล้วส่งจัดส่งหลักฐานออนไลน์ตามขั้นตอน shorturl.asia/Zxh2l
(21 มิ.ย. 2561)  จำนวนครั้งดาวโหลด(26)
   แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  กรอกคำร้องส่งคำร้องพร้อมแนบเอกสารหลักฐานส่งไปยังที่อยู่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. แนบรูปถ่ายสุภาพขนาด 1 นิ้วครึ่ง และซองเปล่าเอกสารขนาด A4 ติดแสตมป์ 35 บาทจ่าที่อยู่ถึงตนเองจัดส่งหลักฐานออนไลน์ตามขั้นตอน shorturl.asia/Zxh2l
(03 เม.ย. 2560)  จำนวนครั้งดาวโหลด(48)
   แบบฟอร์มลาออกจาการเป็นนักเรียนทุน   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  แม้ผู้รับทุนจะแจ้งหนังสือการลาออกจาการเป็นนักเรียนทุนแต่ย่อมต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาการรับทุนที่ได้ให้ไว้กับหน่วยงานผู้ดูแลนักเรียนทุน/สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเจ้าของทุนจัดส่งหลักฐานออนไลน์ตามขั้นตอน shorturl.asia/Zxh2l
(29 ม.ค. 2559)  จำนวนครั้งดาวโหลด(39)
   แบบคำร้องทั่วไป กรณีสำหรับปกครอง หรือบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่นักเรียนทุน   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  แบบคำร้องทั่วไป กรณีสำหรับปกครอง หรือบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่นักเรียนทุน จัดส่งหลักฐานออนไลน์ตามขั้นตอน shorturl.asia/Zxh2l
(15 ก.ค. 2558)  จำนวนครั้งดาวโหลด(21)
   (สกอ.) แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา สำหรับผู้ศึกษาในประเทศ    [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  ผู้รับทุนที่ศึกษาในประเทศจะต้องรายงานผลการศึกษาทุกภาค ตาม แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา สำหรับผู้ศึกษาในประเทศ (สกอ.) พร้อมให้แนบหลักฐานแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน
(20 มี.ค. 2558)  จำนวนครั้งดาวโหลด(34)
   (สกอ.) แบบรายงานสถานศึกษาของผู้รับทุนในประเทศ กรณีศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  ผู้รับทุนในประเทศ รุ่นที่ 4 จะต้องกรอกข้อมูลแบบรายงานสถานศึกษาของผู้รับทุนในประเทศ พร้อมแนบหลักฐานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(20 มี.ค. 2558)  จำนวนครั้งดาวโหลด(15)
   (สกอ.) แบบรายงานสถานศึกษาของผู้รับทุนในประเทศ กรณีศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  ผู้รับทุนในประเทศ รุ่นที่ 4 จะต้องกรอกข้อมูลแบบรายงานสถานศึกษาของผู้รับทุนในประเทศ พร้อมแนบหลักฐานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(26 ส.ค. 2557)  จำนวนครั้งดาวโหลด(20)
   (สกอ) แบบฟอร์มประวัติการศึกษา    [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  ผู้รับทุนที่เลือกศึกษาในประเทศ รุ่นที่ 4 จะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มประวัติการศึกษา (สกอ)
(26 ส.ค. 2557)  จำนวนครั้งดาวโหลด(23)
   คำร้องขอทราบผลคะแนนสอบข้อเขียน   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  แบบฟอร์มคำร้องขอทราบผลคะแนนสอบข้อเขียน ตามเอกสารที่แนบ ซึ่งผู้ขอทราบผลคะแนนจะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวผู้สอบ และหรือประประจำตัวประชาชน โดยกรอกข้อมูลด้วยลายมือและสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับตามตัวอย่าง จัดส่งหลักฐานออนไลน์ตามขั้นตอน shorturl.asia/Zxh2l
(02 ก.ค. 2557)  จำนวนครั้งดาวโหลด(26)
   แบบฟอร์มสละสิทธิ์การรับทุน   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  แบบฟอร์มสละสิทธิ์การรับทุน จัดส่งหลักฐานออนไลน์ตามขั้นตอน shorturl.asia/Zxh2l
(02 พ.ค. 2557)  จำนวนครั้งดาวโหลด(37)