ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
  เอกสาร:
ค้นหาพบ 5 เรคคอร์ด
   ประกาศยกเลิกและเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร   [ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง]
  เนื่องจากผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ ทุนประเภท ๒ นางสาวศุภสุตา วงศ์ดามา มีความประสงค์สละสิทธิ์รับทุน ดังนั้น จึงเลือนลำดับของผู้ที่ได้คะแนนในลำดับสำรองที่ ๑ ให้เป็นผู้มีสิทธิรับทุน แทน คือ นางสาวณวรา ธรรมจำรัสศรี มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ ม
(26 มิ.ย. 2556)  จำนวนครั้งดาวโหลด(28)
   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๒   [ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง]
  ดังแนบ
(13 มิ.ย. 2556)  จำนวนครั้งดาวโหลด(253)
   ประกาศยกเลิกและเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔    [ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง]
  เนื่องจากผู้มีสิทธิรับทุน ของอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นทุนประเภท 2 สละสิทธิ์การรับทุน จึงขอยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนในส่วนของอำเภอดังกล่าว และเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน
(13 มิ.ย. 2556)  จำนวนครั้งดาวโหลด(45)
   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔    [ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง]
  ประกาศคณะกรรมการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รายละเอียดดังแนบ
(26 ม.ค. 2556)  จำนวนครั้งดาวโหลด(1059)
   การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ที่ได้รับทุนโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน)ที่สำเร็จการศึกษา เข้ารับราชการ ว.10   [ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง]
  สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาอนุมัติให้ผู้ที่ได้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เข้ารับราชการโดยต้องผ่านเกณฑ์ที่ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนด ดังเอกสารแนบ
(08 ก.ค. 2554)  จำนวนครั้งดาวโหลด(1342)