ระเบียบและข้อปฏิบัติ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
  เอกสาร:
ค้นหาพบ 4 เรคคอร์ด
   ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรการและข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่ศึกษาในประเทศไทย   [ระเบียบและข้อปฏิบัติ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง]
  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรการและข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่ศึกษาในประเทศไทย
(29 มิ.ย. 2561)  จำนวนครั้งดาวโหลด(37)
   ข้อบังคับก.พ.ว่าด้วยการจัดการการศึกษา ควบคุมดูแล และการให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ และ นักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๑   [ระเบียบและข้อปฏิบัติ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง]
  นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนในต่างประเทศต้องปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
(29 มิ.ย. 2561)  จำนวนครั้งดาวโหลด(24)
   ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยทุนรัฐบาล 2551   [ระเบียบและข้อปฏิบัติ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง]
  นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่ศึกษาในต่างประเทศต้องปฏิบัติตามระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยทุนรัฐบาล 2551 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2551
(29 มิ.ย. 2561)  จำนวนครั้งดาวโหลด(38)
   การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ    [ระเบียบและข้อปฏิบัติ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง]
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 2 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยยกเลิก หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 10 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2553
(02 ก.พ. 2561)  จำนวนครั้งดาวโหลด(49)