ข้อมูลประประชาสัมพันธ์
  เอกสาร:
ค้นหาพบ 1 เรคคอร์ด
   ขั้นตอนการรายงานตัวนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว   [ข้อมูลประประชาสัมพันธ์ ]
  ขั้นตอนการรายงานตัวสำหรับนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษา/ยุติการศึกษา/พ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุนจะต้องมารายงานตัว ณ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ในวันและเวลาราชการ...
(18 เม.ย. 2557)  จำนวนครั้งดาวโหลด(15)