วันที่โพส:  -/-/-

แนวทางการดำเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านทราบ

ข้อความเพิ่มเติม

1. โปรดศึกษาหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 รับสมัครเฉพาะทุนรัฐบาลเท่านั้น  ให้ชัดเจนเพราะเป็นแนวหลักเกณฑ์ที่ต่างไปจาก รอบที่  1ผู้สมัครฯต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้        

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 

2 เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 25 ปี  นับถึงวันรับสมัคร  

 

3. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา(กรณีนักเรียนที่กำลังศึกษา หมายถึง นักเรียนทที่จบการศึกษา ชั้น ม.6 ที่จะAdmission ในปี 2555 นี้เท่านั้น) หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าสาย สามัญหรือสายอาชีพ (หมายร่วมถึงผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน หรือสำเร็จการศึกษาแล้วต้องการจะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ อายุไม่เกิน 25 ปี ) 

4. มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายสามัญหรือสายอาชีพ ไม่ต่ำกว่า 3.00

5. มีความประพฤติดีและสุขภาพแข็งแรง

6. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือมีความผิดปกติทางจิต

7. ผู้สมัครรับทุนของอำเภอ/เขตใด ต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎร์ ในอำเภอ/เขตนั้นๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

8. ต้องเป็นอำเภอที่ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในรอบที่ จำนวน 604 อำเภอเท่านั้น

9. ไม่จำกัดรายได้

2. ผู้ที่ได้รับทุนไม่ว่าจะประสงค์ศึกษาต่อทั้งในหรือต่างประเทศ จะต้องสอบแข่งขันเพื่อหาสถานที่ศึกษาด้วยตนเอง กระทรวงศึกษาธิการมิได้มีนโยบายที่จะหาที่เรียนให้เพียงแต่สนับสนุนทุนให้ เรียนจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

กรณีที่ 1  ต้องการศึกษาในประเทศไทย จะพิจารณาที่เรียนจากมหาวิทยาลัยภาครัฐมาเป็นอันดับแรก หากเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนต้องเข้าคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน พิจารณาเป็นรายกรณี 

กรณีที่ 2  กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาแล้วต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครได้  หากได้รับทุนก็สามารถเลือกได้ว่าจะประสงค์ศึกษาต่อในหลักสูตรที่เรียนมาอยู่ เดิม หรือ ต้องการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

2.1 หากต้องการศึกษาในหลักสุูตรเดิมโครงการจะให้ทุนเฉพาะปีที่เรียนในปีปัจจบัน จนสำเร็จการศึกษา

2.2 หากประสงค์ไปศึกษาต่อต่างประเทศจะต้องยุติการศึกษาเดิม เพื่อไปเรียนเริ่มนับ 1 ใหม่

อนึ่ง การรับทุนในประเทศไทย ให้ยึดตามหลักสูตรที่เรียนเป็นหลัก ส่วนในต่างประเทศให้เวลาเรียนภาษา 2 ปี และเรียนตามหลักสูตรในต่างประเทศ 4 ปี เท่ากับ 7 ปี หากเกินกำหนดจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น และต้องปฏิบัติตามกฎของ สำนักงาน ก.พ. 

 


เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานผลการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 2

เลขรหัสจังหวัดและรหัสอำเภอ

ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 (ฉบับที่ 1)  

ประกาศหลักเกณฑ์เพิ่มเติมการคัดเลือกโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 2(ฉบับที่ 2)

ประกาศรายชื่อเพิ่มเติมผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 (รอบที่1)  

     และเพิ่มเติมรายชื่ออำเภอในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 (ฉบับที่ 3)

  บัญชีรายชื่อ 604 อำเภอ ที่ประกาศคัดเลือกฯเพิ่มอำเภอไชยา จังหวัดสุราษร์ธานี (เดิม603) 

  แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 2


สอบถามรายเพิ่มเติมได้ที่ :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในวันและเวลาราชการ 

โทรศัพท์ : ๐๒-๖๒๘-๕๖๔๖ ต่อ ๑๐๕ - ๑๐๗ โทรศัพท์สาร : ๐๒-๒๘๑-๐๙๕๓ 

 


     ไฟล์ดาว์ลโหลดประกอบ ลำดับที่ 1


       ก.พ.ปรับหลักเกณฑ์ใหม่คัดเลือกเพื่อบรรจุผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ  (วันที่ :02 ก.พ. 2561)
       รายตัวนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ผ่านระบบออนไลน์ภายหลังสำเร็จการศึกษา  (วันที่ :26 ม.ค. 2561)
       รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมให้โอวาทนักเรียนทุนฯ ที่ศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น  (วันที่ :26 ธ.ค. 2560)
       ก.พ.จัดสรรทุนศึกษาต่อในต่างประเทศ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวนมากถึง 242 ทุน  (วันที่ :15 พ.ย. 2560)
       งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 14” (OCSC International Education Expo 2017)   (วันที่ :06 พ.ย. 2560)
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1-4 ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว แจ้งข้อมูลสถาานภาพการประกอบอาชีพที่เป็นปัจจุบัน  (วันที่ :03 พ.ย. 2560)
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโอดอสส่งบทความทางวิชาการหัวข้อ "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยในยุค Thailand 4.0"  (วันที่ :16 ส.ค. 2560)