ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  02 พ.ค. 2556
ประมวลภาพการสอบสัมภาษณ์โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่  19 เมษายน 2556 และได้ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่มีผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ จำนวน 29 เขต 31 สนามสอบสัมภาษณ์ โดยจำนวนผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ จำนวน 137 ราย จำแนกเป็น          

            (1)  ทุนประเภท 1  จำนวน 14 ราย 
            (2)  ทุนประเภท 2  จำนวน 123 ราย       
            ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

 

 
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโอดอสส่งบทความทางวิชาการหัวข้อ "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยในยุค Thailand 4.0"   (วันที่ : 16 ส.ค. 2560 )
       ประชาสัมพันธ์คัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน   (วันที่ : 04 ส.ค. 2560 )
       ขอเชิญนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ   (วันที่ : 14 มิ.ย. 2560 )
       ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ   (วันที่ : 14 มิ.ย. 2560 )
       ติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ณ ประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส   (วันที่ : 13 มิ.ย. 2560 )
       สรุปผลการประชุมติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่ศึกษาในประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส   (วันที่ : 13 มิ.ย. 2560 )
       แจ้งจัดทำสัญญานักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ (จำนวน ๙ ราย)   (วันที่ : 10 ส.ค. 2559 )