ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  08 พ.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ จำนวน ๙๘ ราย/อำเภอ/เข จำแนกตามทุนประเภท ๑ จำนวน ๑๒ ราย/อำเภอ/เขต และทุนประเภท ๒ จำนวน ๘๖ ราย/อำเภอ/เขต โปรดอ่านรายละเอียด...

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔  

                       ขอให้ผู้มีสิทธิรับทุนไปรายตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่สมัคร ภายในวันที่ ๙ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕ในวันเวลาเวลาราชการ ทั้งนี้ หากไม่ไปรายงานตัวตามที่ี่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิการรับทุน และจะพิจารณาให้ผู้รับทุนที่อยู่ลำดับถัดไปเป็นผู้มีสิทธิรับทุนแทน

กำหนดการปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ หากไม่มาเข้ารับการปฐมนิเทศตามที่กำหนด อาจพิจารณา เพิกถอนสิทธิการรับทุนตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ
 

                     เอกสารที่ต้องนำไปรายตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

๑.บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๒. ทะเบียนบ้านฉบับจริง สำหรับกรณีทุนประเภท ๒ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน นั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร  ทั้งนี้ ทุนประเภท ๑ ให้ตรวจสอบการเข้ารับการ ณ สถานศึกษานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร 

๓. เอกสารแสดงผลการศึกษา
     กรณี   สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้ยืนยันข้อมูลในใบสมัคร
     กรณี   สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้ยื่นเอกสารแสดงผลการเรียนที่ระบุ
                เกรดเฉลี่ยสะสมครบ ๖ แนบเพิ่มเติม  
    กรณี   ยังไม่สำเร็จการศึกษา กำลังศึกษาชั้น ม.๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖  ให้รายงานสถานะการศึกษา และชื่อสถานศึกษา ณ ปัจจุบัน 

 ทั้งนี้  เอกสารทุกฉบับให้ลงนามสำเนาทุกฉบับ

 
       สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าบรรจุรับราชการ จำนวน ๑๑ อัตรา   (วันที่ : 24 มี.ค. 2563 )
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 – 4 สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้าร่วมรับฟังแนวนโยบาย ภารกิจ และการดำเนิน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งเกี่ยวข้องในประเด็นการเข้ารับราชการ)   (วันที่ : 22 ม.ค. 2563 )
       ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายอาสา “ประสบการณ์พี่ให้ แรงบันดาลใจน้องรับ”   (วันที่ : 06 ก.ย. 2562 )
       สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา   (วันที่ : 03 ส.ค. 2562 )
       สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 9 อัตรา   (วันที่ : 07 ส.ค. 2562 )
       ขั้นตอนรายงานตัวภายหลังสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3-4   (วันที่ : 24 มิ.ย. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ   (วันที่ : 18 มิ.ย. 2562 )