ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  08 พ.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ จำนวน ๙๘ ราย/อำเภอ/เข จำแนกตามทุนประเภท ๑ จำนวน ๑๒ ราย/อำเภอ/เขต และทุนประเภท ๒ จำนวน ๘๖ ราย/อำเภอ/เขต โปรดอ่านรายละเอียด...

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔  

                       ขอให้ผู้มีสิทธิรับทุนไปรายตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่สมัคร ภายในวันที่ ๙ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕ในวันเวลาเวลาราชการ ทั้งนี้ หากไม่ไปรายงานตัวตามที่ี่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิการรับทุน และจะพิจารณาให้ผู้รับทุนที่อยู่ลำดับถัดไปเป็นผู้มีสิทธิรับทุนแทน

กำหนดการปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ หากไม่มาเข้ารับการปฐมนิเทศตามที่กำหนด อาจพิจารณา เพิกถอนสิทธิการรับทุนตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ
 

                     เอกสารที่ต้องนำไปรายตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

๑.บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๒. ทะเบียนบ้านฉบับจริง สำหรับกรณีทุนประเภท ๒ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน นั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร  ทั้งนี้ ทุนประเภท ๑ ให้ตรวจสอบการเข้ารับการ ณ สถานศึกษานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร 

๓. เอกสารแสดงผลการศึกษา
     กรณี   สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้ยืนยันข้อมูลในใบสมัคร
     กรณี   สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้ยื่นเอกสารแสดงผลการเรียนที่ระบุ
                เกรดเฉลี่ยสะสมครบ ๖ แนบเพิ่มเติม  
    กรณี   ยังไม่สำเร็จการศึกษา กำลังศึกษาชั้น ม.๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖  ให้รายงานสถานะการศึกษา และชื่อสถานศึกษา ณ ปัจจุบัน 

 ทั้งนี้  เอกสารทุกฉบับให้ลงนามสำเนาทุกฉบับ

 
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว "ทำงานแจ้ง เปลี่ยนงานปรับ" ข้อมูลสถานที่เป็นปัจจุบัน   (วันที่ : 31 พ.ค. 2561 )
       ประชุมติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ – ๔ ที่ศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   (วันที่ : 07 พ.ค. 2561 )
       เรื่อง จัดทำสัญญารับทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ยุติการศึกษาจากต่างประเทศ และกลับเข้าศึกษาต่อในประเทศ จำนวน 4 ราย   (วันที่ : 19 เม.ย. 2561 )
       ประมวลกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 10 เม.ย. 2561 )
       ขอเชิญน้อง ๆ ทุน ODOS เข้าร่วมกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 07 มี.ค. 2561 )
       สำนักงาน ก.พ. จัดงาน Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 07 มี.ค. 2561 )
       กำหนดจัดทำสัญญารับทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ยุติการศึกษาจากต่างประเทศ และกลับเข้าศึกษาต่อในประเทศ จำนวน 8 ราย   (วันที่ : 28 ก.พ. 2561 )