ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  08 พ.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ จำนวน ๙๘ ราย/อำเภอ/เข จำแนกตามทุนประเภท ๑ จำนวน ๑๒ ราย/อำเภอ/เขต และทุนประเภท ๒ จำนวน ๘๖ ราย/อำเภอ/เขต โปรดอ่านรายละเอียด...

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔  

                       ขอให้ผู้มีสิทธิรับทุนไปรายตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่สมัคร ภายในวันที่ ๙ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕ในวันเวลาเวลาราชการ ทั้งนี้ หากไม่ไปรายงานตัวตามที่ี่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิการรับทุน และจะพิจารณาให้ผู้รับทุนที่อยู่ลำดับถัดไปเป็นผู้มีสิทธิรับทุนแทน

กำหนดการปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ หากไม่มาเข้ารับการปฐมนิเทศตามที่กำหนด อาจพิจารณา เพิกถอนสิทธิการรับทุนตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ
 

                     เอกสารที่ต้องนำไปรายตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

๑.บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๒. ทะเบียนบ้านฉบับจริง สำหรับกรณีทุนประเภท ๒ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน นั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร  ทั้งนี้ ทุนประเภท ๑ ให้ตรวจสอบการเข้ารับการ ณ สถานศึกษานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร 

๓. เอกสารแสดงผลการศึกษา
     กรณี   สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้ยืนยันข้อมูลในใบสมัคร
     กรณี   สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้ยื่นเอกสารแสดงผลการเรียนที่ระบุ
                เกรดเฉลี่ยสะสมครบ ๖ แนบเพิ่มเติม  
    กรณี   ยังไม่สำเร็จการศึกษา กำลังศึกษาชั้น ม.๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖  ให้รายงานสถานะการศึกษา และชื่อสถานศึกษา ณ ปัจจุบัน 

 ทั้งนี้  เอกสารทุกฉบับให้ลงนามสำเนาทุกฉบับ

 
       ก.พ.ปรับหลักเกณฑ์ใหม่คัดเลือกเพื่อบรรจุผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ   (วันที่ : 02 ก.พ. 2561 )
       รายตัวนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ผ่านระบบออนไลน์ภายหลังสำเร็จการศึกษา   (วันที่ : 26 ม.ค. 2561 )
       รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมให้โอวาทนักเรียนทุนฯ ที่ศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น   (วันที่ : 26 ธ.ค. 2560 )
       ก.พ.จัดสรรทุนศึกษาต่อในต่างประเทศ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวนมากถึง 242 ทุน   (วันที่ : 15 พ.ย. 2560 )
       งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 14” (OCSC International Education Expo 2017)   (วันที่ : 06 พ.ย. 2560 )
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1-4 ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว แจ้งข้อมูลสถาานภาพการประกอบอาชีพที่เป็นปัจจุบัน   (วันที่ : 03 พ.ย. 2560 )
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโอดอสส่งบทความทางวิชาการหัวข้อ "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยในยุค Thailand 4.0"   (วันที่ : 16 ส.ค. 2560 )