ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  11 มิ.ย. 2556
คณะกรรมการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๒ จำนวน ๑,๗๕๙ ทุน ของอำเภอที่ยังไม่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกผู้รับทุนฯ รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๑ จำแนกตามทุนประเภท ๑ จำนวน ๙๑๖ ทุน และทุนประเภท ๒ จำนวน ๘๔๓ ทุน โปรดอ่านรายละเอียด...

คณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 จำนวน 1,759  ทุน ของอำเภอที่ยังไม่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกผู้รับทุนฯ รุ่นที่ 4 รอบที่ 1 จำแนกตามทุนประเภท 1 จำนวน 916 ทุน และทุนประเภท 2  จำนวน 843 ทุน  โปรดอ่านรายละเอียดตามเอกสาร ดังนี้ 

 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๒ (ฉบับเต็ม)     
 บัญชีแนบท้ายประกาศ 

      (รายชืออำเภอที่เปิดรับสมัครใน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๒ สาขาวิชา และประเทศที่ให้เลือกไปศึกษาต่อ)  
 ใบสมัครทุนประเภท ๑  

 ใบสมัครทุนประเภท ๒   

การดำเนินงาน

ระยะเวลา

1)       ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

พฤษภาคม – มิถุนายน 2556

2)       รับสมัคร

17 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2556

3)      สถานศึกษาทุกสังกัดจัดส่งใบสมัครให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่เป็นสิทธิสมัคร ***

13 สิงหาคม 2556

4)       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

30   สิงหาคม 2556

5)       สอบข้อเขียน

27 ตุลาคม 2556

6)       ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน

29 พฤศจิกายน  2556

7)       สอบสัมภาษณ์

8 ธันวาคม 2556

8)       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน

30 ธันวาคม 2556

9)       รายงานตัว

– 10 มกราคม 2557

10)  ปฐมนิเทศผู้มีสิทธิได้รับทุน (โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน ก.พ.)

มีนาคม 2557

11)  เตรียมความพร้อมผู้รับทุนด้านภาษาและวัฒนธรรม

เมษายน 2557 เป็นต้นไป

12)  ผู้รับทุนเริ่มเดินทางไปต่างประเทศ

กันยายน 2557

       (***หมายเหตุ  เฉพาะสถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ

  

สรุปสาระสำคัญของคุณสมบัติผู้สมัครรับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 
โปรดอ่านรายหลักเกณฑ์ตามประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ

ทุนประเภท 1

ทุนประเภท 2

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,759 ทุน 
แบ่งเป็น 2 ประเภท

ทุนสำหรับผู้มีรายได้น้อย  จำนวน 916 ทุน ของอำเภอ/เขตที่ยังไม่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนในการสอบคัดเลือก
รอบที่ 1

ทุนไม่จำกัดรายได้  สำหรับนักเรียนที่เรียนดี  
มีความสามารถ ไปเรียนในสาขาที่ขาดแคลนเน้นด้านวิทยาศาสตร์ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ จำนวน 843 ทุน  ของอำเภอ/เขตที่ยังไม่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนในการสอบคัดเลือกรอบที่ 1

2. คุณสมบัติผู้รับทุน

 

 

 

 

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สายสามัญและอาชีพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6  หรือเทียบเท่าสายสามัญและอาชีพ ในปีการศึกษา 2555

3. กรณีผู้จบการศึกษานอกโรงเรียนจะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี และสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2555 ไม่เคยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่ามาก่อน

4. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  สายสามัญหรือสายอาชีพ  ไม่ต่ำกว่า 3.00  สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 ใช้คะแนนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา  และจะต้องรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00  เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม. 6 ในภาคการเรียนสุดท้าย

สำหรับผู้ที่ศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2556 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียนที่ผ่านมาก่อนปีการศึกษา 2556  ส่วนผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2555 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียน

5. มีความประพฤติดี

6. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคร้ายแรง  
ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือ มีความผิดปกติทางจิต  โดยมีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐาน

7.ใช้สิทธิสมัครตามเขต/อำเภอที่สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่นักเรียนสังกัดเป็นเกณฑ์ในการสมัคร   กรณีอำเภอ/เขตใดไม่มีสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือมีสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแต่ไม่มีนักเรียนศึกษาอยู่  ให้ผู้มีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎร์อยู่ในอำเภอนั้น ๆ มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร

8. เป็นผู้มีรายได้น้อย  โดยครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน  200,000 บาท/ปี

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.5,  ม.6 หรือเทียบเท่า สายสามัญและอาชีพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  หรือสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่าสายสามัญและอาชีพ  
ในปีการศึกษา 2555

3. กรณีผู้จบการศึกษานอกโรงเรียนจะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี  และสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม. 6 
ในปีการศึกษา 2555 ไม่เคยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่ามาก่อน

4. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  สายสามัญหรือสายอาชีพ 
 ไม่ต่ำกว่า 3.00

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.5 ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคการศึกษา

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา และจะต้องรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 ในภาคการเรียนสุดท้าย 

สำหรับผู้ที่ศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2556 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียนที่ผ่านมาก่อนปีการศึกษา 2556  ส่วนผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 255
ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียน

5. มีความประพฤติดี

6. มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคร้ายแรง  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือมีความผิดปกติทางจิต  โดยมีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานประกอบ 

7. ใช้สิทธิสมัครตามภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎร์  โดยต้องอยู่ในเขต/อำเภอ นั้นๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร

8. ไม่จำกัดรายได้ครอบครัว

3. การรับสมัคร

-นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 สมัครได้ที่สถานศึกษาที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่

-กรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 แล้ว  
ให้สมัครที่สถานศึกษาที่นักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม. 6 หรือ สมัครที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตที่รับผิดชอบอำเภอ/เขตในจังหวัดนั้น ๆ

-นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.5 และ ม.6 สมัครได้ที่สถานศึกษาที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่

-กรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม. 6 แล้ว  
สามารถสมัครที่สถานศึกษาที่นักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม. 6 หรือ สมัครที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตที่รับผิดชอบอำเภอ/เขตในจังหวัดนั้น ๆ

4. วิธีการคัดเลือก

      - ข้อสอบกลาง วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
Aptitude Test  วัดความถนัดทางการเรียน 
เกณฑ์การสอบผ่านข้อเขียนคะแนนรวมทุกวิชา ยกเว้น  Aptitude Test   
เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรกของแต่ละอำเภอ/เขต มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
พิจารณาสัดส่วน
-  คะแนนสอบข้อเขียน  ร้อยละ 90
-  คะแนนสอบสัมภาษณ์ ร้อยละ 10
ผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดของแต่ละเขต/อำเภอถือว่าเป็นผู้รับทุน

5. การเตรียมความพร้อม

เตรียมความพร้อมด้านภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศที่เลือกไปศึกษา ก่อนเดินทางไปต่างประเทศตามระยะเวลาที่โครงการกำหนด

6. ประเทศที่ให้ไปศึกษา

ให้ไปศึกษาในประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก  เช่นเดียวกับนักเรียนทุนรุ่นที่ 1 และ 2  หากผู้รับทุนประเภท 1 ประสงค์ศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก จะต้องศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาของทุนประเภท 2 เท่านั้น

ให้ไปศึกษาประเทศได้ทั้งประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษและใช้ภาษาอังกฤษ  โดยจะเน้นสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์

8. เงื่อนไขและ

ข้อผูกพัน

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว  ต้องกลับมาทำงานในประเทศไทยในภาครัฐหรือเอกชน

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว  ต้องกลับมาทำงานในประเทศไทยในภาครัฐหรือเอกชนเท่ากับระยะเวลาที่ได้รับทุน หากไม่ปฏิบัติตามสัญญาจะต้องชดใช้เงินคืนตามจำนวนที่ใช้ไปพร้อมเบี้ยปรับจำนวนหนึ่งเท่า

 หมายเหตุ โปรดอ่านรายละเอียดประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 (ฉบับเต็ม) และบัญชีแนบท้ายประกาศประกอบ 
 ที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 แห่งทั่วประเทศ และผู้ประสานงาน ดาวน์โหลดเอกสาร ฉบับเต็ม  

 
       สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าบรรจุรับราชการ จำนวน ๑๑ อัตรา   (วันที่ : 24 มี.ค. 2563 )
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 – 4 สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้าร่วมรับฟังแนวนโยบาย ภารกิจ และการดำเนิน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งเกี่ยวข้องในประเด็นการเข้ารับราชการ)   (วันที่ : 22 ม.ค. 2563 )
       ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายอาสา “ประสบการณ์พี่ให้ แรงบันดาลใจน้องรับ”   (วันที่ : 06 ก.ย. 2562 )
       สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา   (วันที่ : 03 ส.ค. 2562 )
       สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 9 อัตรา   (วันที่ : 07 ส.ค. 2562 )
       ขั้นตอนรายงานตัวภายหลังสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3-4   (วันที่ : 24 มิ.ย. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ   (วันที่ : 18 มิ.ย. 2562 )