แหล่งงาน วันที่โพส:  20 มิ.ย. 2556
คุณสมบัติที่ต้องมีในการเข้าสมัครงานกับหน่วยงานภาครัฐ, ภาครัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน โปรดอ่านรายละเอียด...

 การเข้าทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ

   ใช้ผลสอบทั้ง 3 ภาคตามลำดับ เพื่อยื่นในการสมัครงาน หรือสามารถสอบได้โดยตรงกับหน่วยงานที่ไม่ใช้ผลสอบทั้ง 3 ภาค  ( ยกเว้นกลุ่มสาขาแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช พยาบาล ไม่ต้องสอบ )

   

 

  โดยมีเงื่อนไขการสอบ เพื่อนำผลไปยื่นสมัครงานในหน่วยงาน ดังนี้


  1. ภาค ก. (แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป) ต้องเกิน 60%

      การสอบขั้นพื้นฐานเพื่อประเมินความรู้พื้นฐานผู้สอบด้านต่างๆ  โดยสามารถสอบและเก็บผลการสอบได้ตลอดชีวิต โดยผู้ที่จะเข้าทำงานในหน่วยงานต่างๆ ต้องมีผลสอบดังกล่าวเป็นพื้นฐาน

การสอบภาค ก. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

    1.1 วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

- ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ

- ความสามารถด้านเหตุผลทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือ รูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

     1.2 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

- ความเข้าใจภาษาทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย

- การใช้ภาษาทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและเรียงข้อความ  2. ภาค ข. (แบบทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง)  ต้องเกิน 60%

    การสอบเพื่อทดสอบของความรู้ผู้สอบในด้านเฉพาะตำแหน่งที่ระบุ เช่น ความรู้ด้านวิศวกรรม นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาขาสหเวช หรือสาขาอื่นๆ ตามแต่ที่หน่วยงานแต่ละแห่งกำหนด  โดยสามารถสอบและเก็บผลเฉพาะหน่วยงาน โดยผู้ที่จะเข้าสอบภาค ข. ในหน่วยงานต่างๆ  ต้องมีผลสอบ ภาค ก. ผ่านก่อน

  3. ภาค ค. (การสอบสัมภาษณ์เพื่อดูทัศนคติและความเหมาะสม)

    การสอบเพื่อทดสอบทัศนคติผู้สอบในด้านต่างๆด้วยการสัมภาษณ์  โดยผู้เข้าสอบต้องมีผลสอบ ภาค ก. และ ภาค ข. ผ่านก่อน


- ข้อมูลจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมบัญชีกลาง 

    จากนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดจะได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง แรกเข้าไม่ต่ำกว่า 15,000
 บาท อาจมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2557  เป็นต้นไป เนื่องจากสำนักงาน กพ. อาจเสนอให้ปรับฐานเงินเดือน แรกเข้า วุฒิ ป. ตรี 15,000 บาท ภายใน 3 ปี ภายในปี 57 ในเบื้องต้น กระทรวงการคลังได้ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (พชค.) เมื่อรวมกับเงินเดือนแล้ว จะได้จึงเท่ากับ 15,000 บาท ตั้งแต่ 1 มค. 55  ในขณะเดียวกัน สำนักงาน กพ. ก็กำลังดำเนินการในการแก้กฎหมายเพื่อให้ผู้ที่บรรจุแรกเข้าในวุฒิ ป. ตรี  ได้รับ 15,000 บาท  (ซึ่งในเบื้องต้นได้เสนอ ครม.เมื่อวันที่ 31 มค. 2555) ภายใน 2 ปี แต่คณะรัฐมนตรี ได้เสนอให้นำกลับไปพิจารณาเงินงบประมาณใหม่อีกครั้ง
โดยระเบียบว่าด้วยการให้เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตามมาตรา 33 แห่ง พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน มีหลักการกำหนดเงินเพิ่มเงินเดือน ดังนี้

1. งานเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต เช่น ตำรวจ
2. งานที่ใช้ความรับผิดชอบสูง เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และครู

3. งานที่ทำให้ความเป็นอยู่ต่างจากปกติ เช่น แพทย์ 
4. งานที่ขาดแคลนกำลังคน เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
5. งานที่มีสภาพการทำงานไม่น่าอภิรมย์ เช่น การชันสูตรศพ


 

 การเข้าทำงานกับหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ

เช่น การไฟฟ้า การประปา การบินไทย ขนส่งมวลชน และอื่นๆ

 

เงื่อนไข : เกรดผู้สมัครเฉลี่ยผู้สมัครระดับ ป.ตรี ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป


    - ต้องสอบแข่งขัน 4 หมวดวิชา

          1. วิชาความถนัดเฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน

          2. วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนน  (หรือใช้คะแนน TOEIC > 550)

          3. วิชาความถนัดทางเชาว์ปัญญาและวัดคุณลักษณะ 100 คะแนน

          4. วิชาคอมพิวเตอร์ (แล้วแต่หน่วยงาน)


    - โดยใช้เวลาสอบรวมทุกวิชา 3 ชั่วโมง 30 นาที และการสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน (เฉพาะผู้ผ่านข้อเขียน) เพื่อประเมินทัศนคติ สมรรถนะ และพฤติกรรมของผู้สมัคร

 

การเข้าทำงานในบริษัทเอกชน 

 

เงื่อนไขการรับสมัคร  กำหนดเกรดเฉลี่ยผู้สมัคร

 

บริษัทขนาดใหญ่ กำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำของผู้สมัคร 2.7 ขึ้นไป

บริษัททั่วไป        กำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำของผู้สมัคร 2.5 ขึ้นไป


>> เงื่อนไขการทดสอบ  ใช้การสอบเพื่อสอบและคัดเลือกผู้สมัคร

1. แบบทดสอบจิตวิทยา วัดบุคลิกภาพ และไอคิว (ข้อสอบกา)

2. แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ 3 - 4 พาร์ท (ข้อสอบกาหรือเขียน)

    - GRAMMAR 

    - READING

    - WRITING (Introduce yourself on paper)

    - LISTENING กรณีเป็นบริษัทต่างชาติ


    หรือใช้ผลสอบ TOEIC ที่ควรมีผลคะแนนตั้งแต่ 550 ขึ้นไป

3. แบบทดสอบวิชาเฉพาะวิชาชีพ (ข้อสอบกาหรือเขียน)
     
เช่น บัญชี วิทยาศาสตร์ ภาษา  วิศวกรรม เช่น ความรู้ด้านไอที  การเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ การคำนวณทางคณิตศาสตร์  การใช้โปรแกรมต่างๆเพื่อทำงาน  การใช้ภาษาต่างประเทศต่างๆ

4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กับฝ่ายบุคคล

**การแจ้งผลการสมัครงานทางโทรศัพท์หรืออีเมล์จากฝ่ายบุคคล
  ในระยะเวลารอผล ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ - 3 เดือน เป็นต้นไป

 

ที่มา : unigang.com

แปลจาก : salary.com (thailand zone) 

 
       ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับราชการและหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม Open Heart Open Home : Careers Fair   (วันที่ : 28 ก.พ. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 12 ตำแหน่ง   (วันที่ : 17 ธ.ค. 2561 )
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนตอบแบบสอบถามเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน   (วันที่ : 19 พ.ย. 2561 )
       รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา   (วันที่ : 14 พ.ย. 2561 )
       รับสมัครนักเรียนโอดอสบรรจุเข้ารับราชการกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 2 อัตรา   (วันที่ : 02 ก.ย. 2561 )
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 - 4 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการดูแลนักเรียนทุน   (วันที่ : 09 ส.ค. 2561 )
       สพฐ. ประกาศสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยประจำปี พ.ศ.2561   (วันที่ : 12 ก.ค. 2561 )