ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  13 ส.ค. 2556
โปรดอ่านรายละเอียดและลงทะเบียนนัดหมายการจัดทำสัญญารับทุน...

 กำหนดการนัดหมายให้ทำสัญญารับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔

(รอบที่ ๑)
*****************************

 • สำหรับผู้รับทุนที่เลือกศึกษาต่อในต่างประเทศ  (เฉพาะนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาชั้น 
  ม.๖แล้ว)

  จัดทำสัญญารับทุนระหว่างวันที่ ๑๔ 
  – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

 • สำหรับผู้รับทุนที่เลือกศึกษาต่อในประเทศไทย   (เฉพาะนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาชั้น
  ม.๖แล้ว)

  จัดทำสัญญารับทุนระหว่างวันที่ ๑๙ 
  – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ยกเว้น นักเรียนทุนที่มีชื่อต่อไปนี้ยังไม่สามารถทำสัญญาได้ในช่วงเวลาข้างต้น เนื่องจากต้องรออนุมัติสถานศึกษา คือ 
  ๑. นางสาวบุญกานดา  แก้วด้วง  
  ๒. นายปริรัตน  ภพลือชัย
  ๓. นางสาวเบญญา  แก้วจรัส 

 • เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

 • สถานที่  ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น ๓ 
                กระทรวงศึกษาธิการ
    ถนนราชดำเนินนอก

 เอกสารประกอบการทำสัญญา(ผู้รับทุน)

๑.     สำเนาบัตรประชาชน ๒ ชุด

๒.    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน ๒ ชุด

๓.    สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของผู้รับทุน ๒ ชุด

 คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน   (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘)

๑)   ผู้ค้ำประกันต้องเป็นบิดาหรือมารดาของทำสัญญา  ถ้าไม่มีทั้งบิดาและมารดาต้องให้พี่หรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาของผู้ทำสัญญาเป็นผู้ค้ำประกัน  ทั้งนี้ ผู้ค้ำประกัน
ไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ประกอบการทำสัญญาค้ำประกัน

๒)  ถ้าไม่มีบุคคล ตามข้อ ๑ จะให้บุคคลอื่นเป็นผู้ค้ำประกันโดยแสดงหลักทรัพย์ ก็ได้เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักทรัพย์ได้ ให้พิจารณาความสามารถในการใช้หนี้จากฐานะและรายได้แทนการแสดงหลักทรัพย์ได้ในการทำสัญญาค้ำประกัน หรือ

      ๓)  ถ้าไม่มีบุคคลตามข้อ ๑ และ ๒ ให้ส่วนราชการตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหากผลการตรวจสอบปรากฏว่า ผู้ทำสัญญาไม่มีบุคคลดังกล่าวตามข้อ ๑และ ๒ จริง ให้ทำสัญญาโดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

เอกสารของผู้ค้ำประกัน (บิดา มารดา หรือบุคคลอื่น) 

๑.     สำเนาบัตรประชาชน ๒ ชุด

๒.    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน ๒ ชุด

๓.    สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า จำนวน ๒ ชุด

๔.    สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของผู้ค้ำประกัน ๒ ชุด

๕.    สำเนาหลักฐานการค้ำประกัน เช่น โฉนดที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้ำประกันและปลอดจากภาระผูกพันใดๆ หรือหลักทรัพย์อื่นๆ  กรณีบุคคลที่ไม่ใช่บิดา มารดา

๖.     อากรแสตมป์ ๔๐ บาท (อากรแสตมป์ ๕ บาท จำนวน ๘ ดวง)

 

 ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ในการจัดทำสัญญา 

 

หมายเหตุ  หลักฐานต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งต้นฉบับและสำเนา (ภาพถ่าย) อีก ๒ ชุด 
โดยเจ้าของเอกสาต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสาร หรือหลักฐานทุกฉบับด้วย


โปรดติดต่อสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 เพื่อสอบถามรายละเอียดการดำเนินการทำสัญญาทุนรัฐบาลที่ 
โทร ๐๒
-๖๒๘-๕๖๔๖ ต่อ ๑๐๖๑๐๗

 
         (วันที่ : -/-/- )
       ประชาสัมพันธ์งานนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ห้ามพลาด !!!   (วันที่ : 25 มี.ค. 2565 )
       ประชาสัมพันธ์งานนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน   (วันที่ : 25 มี.ค. 2565 )
       นักเรียนทุนสามารถยื่นคำร้อง/เอกสารหลักฐานออนไลน์(Online)   (วันที่ : 08 เม.ย. 2564 )
       รายงานตัวสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์   (วันที่ : 08 ม.ค. 2564 )
       สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าบรรจุรับราชการ จำนวน ๑๑ อัตรา   (วันที่ : 24 มี.ค. 2563 )
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 – 4 สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้าร่วมรับฟังแนวนโยบาย ภารกิจ และการดำเนิน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งเกี่ยวข้องในประเด็นการเข้ารับราชการ)   (วันที่ : 22 ม.ค. 2563 )