ประมวลผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม วันที่โพส:  24 ต.ค. 2557
ขั้นตอนการรายงานตัวสำหรับนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษา/ยุติการศึกษา/พ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุนจะต้องมารายงานตัว ณ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ในวันและเวลาราชการ...

ขั้นตอนการายงานตัวนักเรียนทุน

 

1.   นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษา/ยุติการศึกษา/พ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุนจะต้องรายงานตัว ณ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ถนนราชดำเนินนอก ในวันและเวลาราชการ

2.  นักเรียนทุนดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มพร้อมแนบหลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษา/ยุติการศึกษา

      2.1) กรณี ยุติการศึกษาจากต่างประเทศและยังคงเหลือระยะเวลาในการรับทุนเมื่อรายงานตัวที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. แล้วให้ไปรายงานตัวต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อยืนยันการรับทุน

      2.2) กรณียุติการศึกษาซึ่งเกินจากระยะเวลาที่ทุนกำหนดให้รายงานตัวเฉพาะที่สำนักงานความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

3.   นักเรียนทุนจะต้องกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนในเว็บไซต์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน  www.odos.moe.go.th ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบันและข้อมูลการประกอบอาชีพของนักเรียนทุนภายหลังสำเร็จการศึกษาเพื่อยืนยันการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่ว่าจะต้องทำงานในประเทศไทย 

4.  เอกสารที่ใช้รายงานตัวของนักเรียนทุนประกอบด้วยใบแสดงผลการสำเร็จการศึกษาหรือtranscriptและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 กรณี ต้องการใบรับรองการเป็นนักเรียนทุน ให้เตรียมเอกสารตามขั้นตอนการขอใบรับรองฯ

 

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลผ่านระบบนักเรียนทุน

  • เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน www.odos.moe.go.th
  • จากนั้นให้กรอก User Name และ Password ซึ่งรหัสนี้นักเรียนทุนจะได้รับจาก E-mail ที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งไปให้แล้ว 

  • ให้นักนักเรียนทุนทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด เพื่อที่จะได้จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลและติดตามประเมินผลต่อไป

หมายเหตุ : อย่าลืมเปลี่ยนรหัสผ่านที่ทางโครงการให้มา เพื่อความปลอดภัยจากการโดนHack รหัสของนักเรียนทุน 

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษา

เพื่อพัฒนาท้องถิ่น (1 อำเภอ 1 ทุน) ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ 

1. ต้องสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง

2. คุณวุฒิที่ได้รับตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของตำแหน่งที่จะบรรจุ

3. คุณวุฒิที่ได้รับต้องเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4. ต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือร้อยละ 70 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

5. ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของตำแหน่งประเภทอำนวยการ เป็นกรรมการ ผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการและเลขานุการ

6. ให้คณะกรรมการคัดเลือกประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ แล้วรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗

7. เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ได้พิจารณาเห็นสมควรที่จะบรรจุผู้ได้รับคัดเลือกรับราชการแล้ว ก็ให้ดำเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้

8. ให้ส่วนราชการบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการดังกล่าวที่สำเร็จการศึกษาแล้วในท้องถิ่นของผู้นั้นหรือในท้องถิ่นที่ใกล้เคียงก่อน

 

 ขั้นตอนการขอใบรับรองฯ

นักเรียนทุนฯที่มีความประสงค์จะขอใบรับรองการเป็นนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ใช้เอกสารหลักฐานประกอบ  ดังนี้  

 

1.  รูปถ่าย (สุภาพหน้าตรง) ขนาด 1x 1.5 นิ้ว

1.1) ในกรณีที่ขอใบรับรองฉบับภาษาไทยหรือฉบับภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ใช้รูปถ่าย
จำนวน 2 ใบ

1.2) ในกรณีที่ขอใบรับรองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้จำนวน 3 ใบ

2.  สำเนาใบแสดงผลการศึกษาและใบสำเร็จการศึกษา

3.  สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

4.  ซองจดหมายสำหรับใส่เอกสารขนาด A4 จำนวน 1 ซอง พร้อมแสตมป์ไปรษณีย์ 5 บาท (ระบุที่อยู่ที่จ่าหน้าซองถึงตนเอง)

5.  การยื่น คำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียนทุน


กรณี มาติดต่อด้วยตนเองให้จัดเตรียมเอกสารตามข้างต้นให้ครบถ้วน เอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้อง

กรณี ไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเองให้จัดส่งเอกสารตามข้างต้นให้ครบถ้วน เอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้อง และจัดส่งไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

 
       ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับราชการและหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม Open Heart Open Home : Careers Fair   (วันที่ : 28 ก.พ. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 12 ตำแหน่ง   (วันที่ : 17 ธ.ค. 2561 )
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนตอบแบบสอบถามเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน   (วันที่ : 19 พ.ย. 2561 )
       รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา   (วันที่ : 14 พ.ย. 2561 )
       รับสมัครนักเรียนโอดอสบรรจุเข้ารับราชการกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 2 อัตรา   (วันที่ : 02 ก.ย. 2561 )
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 - 4 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการดูแลนักเรียนทุน   (วันที่ : 09 ส.ค. 2561 )
       สพฐ. ประกาศสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยประจำปี พ.ศ.2561   (วันที่ : 12 ก.ค. 2561 )