ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  25 ต.ค. 2556
"งานสุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์ (Language Learning and Thinking Showcase)" กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2556 ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอนด์ บางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ศึกษาธิการ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน "สุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์" (Language Learning and Thinking Showcase) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ


รมว.ศธ. กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดให้ปี 2556 เป็นปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนปฏิรูปการเรียนการสอนหรือปรับ การเรียนเปลี่ยนการสอนให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงทั้งระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะด้านภาษา การคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

การจัดงานครั้งนี้เพื่อแสดงองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) เกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในรูปแบบการสัมมนาใหญ่ การเสวนาย่อยโดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ เชื่อว่าเมื่อครูและผู้เกี่ยวข้องได้ดู จะมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อต่อยอดต่อไป ส่วน ศธ.จะต้องคิดต่อเพื่อให้เกิดความยั่งยืน กระบวนการมีความต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยจะต้องทำให้มีการวิจัยเพิ่มขึ้น มีการเรียนการสอน มีระบบผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ศธ.มีแผนจะจัดงานรวมพลังยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายน 2556 และเดือนมกราคม 2557 เพื่อให้กระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้มีความต่อเนื่องและเป็นระบบ

 

"งานสุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์ (Language Learning and Thinking Showcase)"  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2556 ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอนด์ บางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการสอนภาษา การอ่าน คิดและวิเคราะห์ เพื่อสาธิตการเรียนภาษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนของครูสอนภาษาและสอนคิดวิเคราะห์ในทุกระดับ รวมทั้งการนำเสนอตัวอย่างการเรียนการสอนแนวใหม่ภาพ สถาพร ถาวรสุข

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “การเรียนภาษาเพื่อการสื่อสารให้เป็นประโยชน์” “เรียนอย่างไรให้คิดวิเคราะห์เป็น “ภูมิใจภาษาไทย ภาษาชาติ” “เรียนภาษาจีนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” “ภาษาฝรั่งเศสในเวทีโลก” “การสอนคณิตศาสตร์เชิงวิเคราะห์” เป็นต้น รวมทั้งมีการโต้วาที การสาธิตการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย เด็กมัธยมศึกษา เพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรม การสาธิตการสอนออกอากาศผ่านระบบ Video Conference และมีนิทรรศการแสดงสื่อนวัตกรรม และบูธการเรียนภาษาจากสถาบันต่างๆ อาทิ British Council, AUA, Alliance Françoise, Goethe รวมทั้งมีการทดสอบเพื่อวัดระดับภาษาต่างประเทศและกิจกรรมการประกวดสื่อการสอนการอ่าน เขียน และวิเคราะห์ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน เป็นต้น ประชาชนผู้สนใจเข้าชมฟรี

 

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

 


ที่มา สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 

 
       สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าบรรจุรับราชการ จำนวน ๑๑ อัตรา   (วันที่ : 24 มี.ค. 2563 )
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 – 4 สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้าร่วมรับฟังแนวนโยบาย ภารกิจ และการดำเนิน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งเกี่ยวข้องในประเด็นการเข้ารับราชการ)   (วันที่ : 22 ม.ค. 2563 )
       ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายอาสา “ประสบการณ์พี่ให้ แรงบันดาลใจน้องรับ”   (วันที่ : 06 ก.ย. 2562 )
       สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา   (วันที่ : 03 ส.ค. 2562 )
       สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 9 อัตรา   (วันที่ : 07 ส.ค. 2562 )
       ขั้นตอนรายงานตัวภายหลังสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3-4   (วันที่ : 24 มิ.ย. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ   (วันที่ : 18 มิ.ย. 2562 )