ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  28 ต.ค. 2556
ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 วันที่ 27 ตุลาคม 2556...

     ดร.สุทธศรี  วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2556 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีผู้เข้าสอบมีทั้งสิ้นจำนวน 126 คน จากจำนวนทั้งหมด 147 คน การดำเนินการสอบในครั้งนี้ ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตรวจความเรียบร้อยรอบๆโรงเรียนและห้องสอบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาในรุ่นต่อๆไป ซึ่งปัจจัยหลักทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาในการเดินทางมายังสนามสอบ สภาพแวดล้อมรอบๆโรงเรียน สภาพแวดล้อมทางเสียง หรือการดำเนินการของเจ้าหน้าที่คุมสอบ เป็นต้น อาจจะรบกวนสมาธิในการทำข้อสอบของผู้สอบได้ ในการสอบครั้งนี้จะมีทั้งหมด 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และวัดความถนัดทางการเรียน (Aptitude Test) โดยดำเนินการสอบทั้งทุนประเภทที่ 1 และทุนประเภทที่ 2 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยผู้ที่มีสิทธิสอบข้อเขียนในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 19,764 คน และจะประกาศผลการสอบข้อเขียนในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

 

     นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนเทพลีลา โดยพบว่ามีผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 236 คน แต่มีนักเรียนมาสอบจำนวน 200 คน หลังจากนั้น ได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย โดยพบว่ามีผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 518 คน เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยให้การดำเนินการสอบ และสอบถามถึงอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะนำไปปรับปรุงและแก้ไขในรุ่นต่อไป

 

       โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เป็นโครงการที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่เรียนที่มีความประพฤติดีมีผลจากการเรียนดี ให้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศให้มีศักยภาพ สามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 4 รุ่น ในการสอบครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 4 รอบที่ 2 โดยจะมีการจัดสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 27  ตุลาคม  2556 สนามสอบทั่วประเทศ 77 แห่ง พร้อมกันทั่วประเทศ

 
       ก.พ.ปรับหลักเกณฑ์ใหม่คัดเลือกเพื่อบรรจุผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ   (วันที่ : 02 ก.พ. 2561 )
       รายตัวนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ผ่านระบบออนไลน์ภายหลังสำเร็จการศึกษา   (วันที่ : 26 ม.ค. 2561 )
       รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมให้โอวาทนักเรียนทุนฯ ที่ศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น   (วันที่ : 26 ธ.ค. 2560 )
       ก.พ.จัดสรรทุนศึกษาต่อในต่างประเทศ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวนมากถึง 242 ทุน   (วันที่ : 15 พ.ย. 2560 )
       งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 14” (OCSC International Education Expo 2017)   (วันที่ : 06 พ.ย. 2560 )
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1-4 ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว แจ้งข้อมูลสถาานภาพการประกอบอาชีพที่เป็นปัจจุบัน   (วันที่ : 03 พ.ย. 2560 )
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโอดอสส่งบทความทางวิชาการหัวข้อ "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยในยุค Thailand 4.0"   (วันที่ : 16 ส.ค. 2560 )