ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  28 ต.ค. 2556
ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 วันที่ 27 ตุลาคม 2556...

     ดร.สุทธศรี  วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2556 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีผู้เข้าสอบมีทั้งสิ้นจำนวน 126 คน จากจำนวนทั้งหมด 147 คน การดำเนินการสอบในครั้งนี้ ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตรวจความเรียบร้อยรอบๆโรงเรียนและห้องสอบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาในรุ่นต่อๆไป ซึ่งปัจจัยหลักทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาในการเดินทางมายังสนามสอบ สภาพแวดล้อมรอบๆโรงเรียน สภาพแวดล้อมทางเสียง หรือการดำเนินการของเจ้าหน้าที่คุมสอบ เป็นต้น อาจจะรบกวนสมาธิในการทำข้อสอบของผู้สอบได้ ในการสอบครั้งนี้จะมีทั้งหมด 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และวัดความถนัดทางการเรียน (Aptitude Test) โดยดำเนินการสอบทั้งทุนประเภทที่ 1 และทุนประเภทที่ 2 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยผู้ที่มีสิทธิสอบข้อเขียนในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 19,764 คน และจะประกาศผลการสอบข้อเขียนในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

 

     นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนเทพลีลา โดยพบว่ามีผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 236 คน แต่มีนักเรียนมาสอบจำนวน 200 คน หลังจากนั้น ได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย โดยพบว่ามีผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 518 คน เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยให้การดำเนินการสอบ และสอบถามถึงอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะนำไปปรับปรุงและแก้ไขในรุ่นต่อไป

 

       โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เป็นโครงการที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่เรียนที่มีความประพฤติดีมีผลจากการเรียนดี ให้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศให้มีศักยภาพ สามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 4 รุ่น ในการสอบครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 4 รอบที่ 2 โดยจะมีการจัดสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 27  ตุลาคม  2556 สนามสอบทั่วประเทศ 77 แห่ง พร้อมกันทั่วประเทศ

 
       สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าบรรจุรับราชการ จำนวน ๑๑ อัตรา   (วันที่ : 24 มี.ค. 2563 )
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 – 4 สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้าร่วมรับฟังแนวนโยบาย ภารกิจ และการดำเนิน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งเกี่ยวข้องในประเด็นการเข้ารับราชการ)   (วันที่ : 22 ม.ค. 2563 )
       ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายอาสา “ประสบการณ์พี่ให้ แรงบันดาลใจน้องรับ”   (วันที่ : 06 ก.ย. 2562 )
       สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา   (วันที่ : 03 ส.ค. 2562 )
       สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 9 อัตรา   (วันที่ : 07 ส.ค. 2562 )
       ขั้นตอนรายงานตัวภายหลังสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3-4   (วันที่ : 24 มิ.ย. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ   (วันที่ : 18 มิ.ย. 2562 )