ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  01 พ.ย. 2556
แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบคักเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2...

 

คำชี้แจง ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติในการรับทุนศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน จึงของความร่วมมือนักเรียนที่มีคุณสมบัติในการรับสมัครสอบคัดเลือกให้ข้อมูลที่เป็นจริง และเพื่อให้การดำเนินการโครงการฯในโอกาสต่อไป  ทั้งนี้ ไม่มีผลใด ๆ ต่อเกณฑ์รับสมัครสอบคัดเลือดฯ รุ่นที่ 4 รอบที่ 2  

 หมายเหตุ : แบบสำรวจนี้ฯเน้นเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องโดยตรงของการสอบคัดเลือกฯโดยนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้งสายสามัญและสายอาชีพ

 

 
       ก.พ.ปรับหลักเกณฑ์ใหม่คัดเลือกเพื่อบรรจุผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ   (วันที่ : 02 ก.พ. 2561 )
       รายตัวนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ผ่านระบบออนไลน์ภายหลังสำเร็จการศึกษา   (วันที่ : 26 ม.ค. 2561 )
       รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมให้โอวาทนักเรียนทุนฯ ที่ศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น   (วันที่ : 26 ธ.ค. 2560 )
       ก.พ.จัดสรรทุนศึกษาต่อในต่างประเทศ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวนมากถึง 242 ทุน   (วันที่ : 15 พ.ย. 2560 )
       งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 14” (OCSC International Education Expo 2017)   (วันที่ : 06 พ.ย. 2560 )
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1-4 ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว แจ้งข้อมูลสถาานภาพการประกอบอาชีพที่เป็นปัจจุบัน   (วันที่ : 03 พ.ย. 2560 )
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโอดอสส่งบทความทางวิชาการหัวข้อ "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยในยุค Thailand 4.0"   (วันที่ : 16 ส.ค. 2560 )