ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  01 พ.ย. 2556
แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบคักเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2...

 

คำชี้แจง ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติในการรับทุนศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน จึงของความร่วมมือนักเรียนที่มีคุณสมบัติในการรับสมัครสอบคัดเลือกให้ข้อมูลที่เป็นจริง และเพื่อให้การดำเนินการโครงการฯในโอกาสต่อไป  ทั้งนี้ ไม่มีผลใด ๆ ต่อเกณฑ์รับสมัครสอบคัดเลือดฯ รุ่นที่ 4 รอบที่ 2  

 หมายเหตุ : แบบสำรวจนี้ฯเน้นเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องโดยตรงของการสอบคัดเลือกฯโดยนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้งสายสามัญและสายอาชีพ

 

 
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโอดอสส่งบทความทางวิชาการหัวข้อ "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยในยุค Thailand 4.0"   (วันที่ : 16 ส.ค. 2560 )
       ประชาสัมพันธ์คัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน   (วันที่ : 04 ส.ค. 2560 )
       ขอเชิญนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ   (วันที่ : 14 มิ.ย. 2560 )
       ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ   (วันที่ : 14 มิ.ย. 2560 )
       ติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ณ ประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส   (วันที่ : 13 มิ.ย. 2560 )
       สรุปผลการประชุมติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่ศึกษาในประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส   (วันที่ : 13 มิ.ย. 2560 )
       แจ้งจัดทำสัญญานักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ (จำนวน ๙ ราย)   (วันที่ : 10 ส.ค. 2559 )