ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  01 พ.ย. 2556
แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบคักเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2...

 

คำชี้แจง ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติในการรับทุนศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน จึงของความร่วมมือนักเรียนที่มีคุณสมบัติในการรับสมัครสอบคัดเลือกให้ข้อมูลที่เป็นจริง และเพื่อให้การดำเนินการโครงการฯในโอกาสต่อไป  ทั้งนี้ ไม่มีผลใด ๆ ต่อเกณฑ์รับสมัครสอบคัดเลือดฯ รุ่นที่ 4 รอบที่ 2  

 หมายเหตุ : แบบสำรวจนี้ฯเน้นเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องโดยตรงของการสอบคัดเลือกฯโดยนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้งสายสามัญและสายอาชีพ

 

 
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว "ทำงานแจ้ง เปลี่ยนงานปรับ" ข้อมูลสถานที่เป็นปัจจุบัน   (วันที่ : 31 พ.ค. 2561 )
       ประชุมติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ – ๔ ที่ศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   (วันที่ : 07 พ.ค. 2561 )
       เรื่อง จัดทำสัญญารับทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ยุติการศึกษาจากต่างประเทศ และกลับเข้าศึกษาต่อในประเทศ จำนวน 4 ราย   (วันที่ : 19 เม.ย. 2561 )
       ประมวลกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 10 เม.ย. 2561 )
       ขอเชิญน้อง ๆ ทุน ODOS เข้าร่วมกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 07 มี.ค. 2561 )
       สำนักงาน ก.พ. จัดงาน Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 07 มี.ค. 2561 )
       กำหนดจัดทำสัญญารับทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ยุติการศึกษาจากต่างประเทศ และกลับเข้าศึกษาต่อในประเทศ จำนวน 8 ราย   (วันที่ : 28 ก.พ. 2561 )