ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  01 พ.ย. 2556
แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบคักเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2...

 

คำชี้แจง ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติในการรับทุนศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน จึงของความร่วมมือนักเรียนที่มีคุณสมบัติในการรับสมัครสอบคัดเลือกให้ข้อมูลที่เป็นจริง และเพื่อให้การดำเนินการโครงการฯในโอกาสต่อไป  ทั้งนี้ ไม่มีผลใด ๆ ต่อเกณฑ์รับสมัครสอบคัดเลือดฯ รุ่นที่ 4 รอบที่ 2  

 หมายเหตุ : แบบสำรวจนี้ฯเน้นเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องโดยตรงของการสอบคัดเลือกฯโดยนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้งสายสามัญและสายอาชีพ

 

 
       สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าบรรจุรับราชการ จำนวน ๑๑ อัตรา   (วันที่ : 24 มี.ค. 2563 )
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 – 4 สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้าร่วมรับฟังแนวนโยบาย ภารกิจ และการดำเนิน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งเกี่ยวข้องในประเด็นการเข้ารับราชการ)   (วันที่ : 22 ม.ค. 2563 )
       ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายอาสา “ประสบการณ์พี่ให้ แรงบันดาลใจน้องรับ”   (วันที่ : 06 ก.ย. 2562 )
       สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา   (วันที่ : 03 ส.ค. 2562 )
       สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 9 อัตรา   (วันที่ : 07 ส.ค. 2562 )
       ขั้นตอนรายงานตัวภายหลังสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3-4   (วันที่ : 24 มิ.ย. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ   (วันที่ : 18 มิ.ย. 2562 )