ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  06 ม.ค. 2557
คณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 โปรดอ่านรายละเอียด...

 

 หน้าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นทื 4 รอบที่ 2 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนฯ ทุนประเภท 1 - 2  

 

 การปฏิบัติตนของผู้ได้รับทุน

                      ขอให้ผู้มีสิทธิรับทุนที่ได้อันดับที่ 1 ในแต่ละประเภททุนของอำเภอ/เขตไปรายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ตนใช้สิทธิสมัคร ภายในวันที่ 7 – 10 มกราคม 2557 ในเวลาราชการ ทั้งนี้  ในกรณี ผู้มีสิทธิรับทุนที่ได้อันดับที่ 1 ในแต่ละประเภททุนของอำเภอ/เขตใดๆ ไม่ไปรายงานตัวตามที่กำหนด หรือขอสละสิทธิ์การรับทุน
จะพิจารณาให้ผู้ที่อยู่ในอันดับถัดไปเป็นผู้มีสิทธิรับทุนแทน


"สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนที่ประสงค์จะศึกษาต่อทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ การเข้าศึกษาต่อเป็นความสามารถของผู้รับทุนที่จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ทุกประการ  ทุนนี้จะสนับสนุนเฉพาะทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามสิทธิของผู้รับทุนให้สามารถสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเท่านั้น  "


หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงตน

                  1. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง สำหรับ กรณีทุนประเภท 2 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน นั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร  ทั้งนี้ ทุนประเภท 1 ให้ตรวจสอบการเข้ารับการ ณ สถานศึกษานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร 

3. เอกสารแสดงผลการศึกษา
    
 กรณี   สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 ให้ยื่นเอกสารแสดงผลการเรียนที่ระบุเกรดเฉลี่ยสะสมครบ 6 ภาคการเรียน แนบเพิ่มเติม  
    
กรณี   ยังไม่สำเร็จการศึกษา กำลังศึกษาชั้น ม.5-6 ให้รายงานสถานะการศึกษา และชื่อสถานศึกษา
 พร้อมหลักฐานแสดงการเรียน 
ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้  เอกสารทุกฉบับให้ลงนามสำเนาทุกฉบับ

กำหนดการดำเนินการต่อไป

 

การดำเนินงาน

ระยะเวลา

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

พฤษภาคม มิถุนายน 2556

รับสมัคร

17 มิถุนายน  31 กรกฎาคม 2556

สถานศึกษาทุกสังกัดจัดส่งใบสมัครให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่เป็นสิทธิสมัคร

13 สิงหาคม 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ต้นทาง - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปลายทาง

20 สิงหาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

30 สิงหาคม 2556

สอบข้อเขียน

27 ตุลาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน

29 พฤศจิกายน  2556

สอบสัมภาษณ์

15 ธันวาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน

6  มกราคม  2557

รายงานตัว

7 -10 มกราคม 2557
 

ปฐมนิเทศผู้มีสิทธิได้รับทุน
(โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน ก.พ.)

มีนาคม 2557*

เตรียมความพร้อมผู้รับทุนด้านภาษาและวัฒนธรรม

เมษายน 2557 เป็นต้นไป*

ผู้รับทุนเริ่มเดินทางไปต่างประเทศ

กันยายน 2557*


หมายเหตุ
    กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
                 *ขอให้ผู้รับทุนติดตามข้อมูลข่าวสารการปฐมนิเทศและการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนมีนาคม 2557

 

 
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว "ทำงานแจ้ง เปลี่ยนงานปรับ" ข้อมูลสถานที่เป็นปัจจุบัน   (วันที่ : 31 พ.ค. 2561 )
       ประชุมติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ – ๔ ที่ศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   (วันที่ : 07 พ.ค. 2561 )
       เรื่อง จัดทำสัญญารับทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ยุติการศึกษาจากต่างประเทศ และกลับเข้าศึกษาต่อในประเทศ จำนวน 4 ราย   (วันที่ : 19 เม.ย. 2561 )
       ประมวลกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 10 เม.ย. 2561 )
       ขอเชิญน้อง ๆ ทุน ODOS เข้าร่วมกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 07 มี.ค. 2561 )
       สำนักงาน ก.พ. จัดงาน Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 07 มี.ค. 2561 )
       กำหนดจัดทำสัญญารับทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ยุติการศึกษาจากต่างประเทศ และกลับเข้าศึกษาต่อในประเทศ จำนวน 8 ราย   (วันที่ : 28 ก.พ. 2561 )