ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  27 ก.พ. 2557
กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 1,621 ทุน (เฉพาะอำเภอ/เขตที่ยังไม่มีผู้ได้รับทุน) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 11 เมษายน 2557 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.odos.moe.go.th โดยยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือ สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่รับผิดชอบอำเภอ/เขตในจังหวัดนั้นๆ ที่เป็นสิทธิสมัคร โปรดอ่านรายละเอียด...

 เทคนิคง่าย ๆ ในการสมัคร
1. อ่านประกาศ ฉบับเต็มอย่างน้อย 2 รอบ
2. ส่งสัยว่าอำเภอใดเปิดรับสมัคร สาขา และประเทศที่ให้เรียน ให้อ่าน บัญชีแนบท้าย
3.ดาวน์โหลดใบสมัครตามประเภทที่
ตนมีสิทธิ์สมัคร
4.เตรียมเอกสารให้ครบตามเงื่อนไ

5.สมัครด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย
์ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ดูแลรับผิดชอบ
จั
งหวัดและอำเภอที่เป็นสิทธิสมัคร
5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัคร อย่าลืมแค่สมัคร อนาคตก็เปลี่ยนได้

เอกสารที่เกี่ยวข้องการรับสมัครโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3

  ประกาศหลักเกณฑ์ รุ่นที่ 4.3 ฉบับเต็ม โปรดอ่านเพื่อความเข้าใจเงื่อนไขที่ชัดเจน 
  บัญชีแนบท้ายประกาศ (ปรากฏรายชื่ออำเภอที่เปิดรับสมัครพร้อมสาขาวิชา
  ใบสมัคร ทุนประเภท 1 (ใช้อำเภอ/เขตที่ตั้งของโรงเรียนตอน ม.6 เป็นสิทธิสมัคร) 
 
ใบสมัคร ทุนประเภท 2 (ใช้อำเภอ/เขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
เป็นสิทธิสมัคร) 

   ประกาศเพิ่มเติมรายชื่ออำเภอที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3  (เป็นทุนประเภทที่ 2 จำนวน 2 อำเภอ ได้แก่ [1. อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก] [2. อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา] ) 

 

สรุปสาระสำคัญของประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่
3

หัวข้อ

ทุนประเภท 1

ทุนประเภท 2

1.จำนวนทุนที่เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 4 รอบที่ 3  จำนวน 1,621 ทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท

-  ทุนสำหรับผู้มีรายได้น้อย ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน  200,000 บาท/ปี
- เปิดรับสมัครจำนวน 902 ทุน
ของอำเภอ/เขตที่ยังไม่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนในการสอบคัดเลือก รุ่นที่ 4 รอบที่ 1-2

- ทุนไม่จำกัดรายได้  สำหรับนักเรียนที่เรียนดีมีความสามารถ ไปเรียนในสาขาที่ขาดแคลนเน้นด้านวิทยาศาสตร์ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
-เปิดรับสมัคร จำนวน 719 ทุน  ของอำเภอ/เขตที่ยังไม่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนในการสอบคัดเลือก รุ่นที่ 4 รอบที่ 1 -2

2.คุณสมบัติผู้รับทุน

 

1.  เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2. กรณีศึกษาสายสามัญเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือ สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
ปีการศึกษา 2556 หรือ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.6 ปีการศึกษา 2555

3. กรณีศึกษาสายอาชีพ
 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือ สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 ปีการศึกษา 2556  หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2555 หรือกำลังศึกษาระดับ ปวส.1 ปีการศึกษาปี 2556

4. กรณีศึกษาหลักสูตรกศน.

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตร กศน.ตอนปลายปีการศึกษา 2556
          กรณีผู้จบการศึกษาหลักสูตร กศน.ม.ปลาย และสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
ในปีการศึกษา 2555-2556
ไม่เคยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่ามาก่อน

5. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ ม.ปลาย หรือ เทียบเท่าสายสามัญ หรือ สายอาชีพ
ไม่ต่ำกว่า 3.00
     กรณี นักเรียนที่ศึกษาระดับ ม.6  หรือศึกษาระดับ ปวช. 3  
ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปี 2556 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคปีการศึกษา ที่ผ่านมาก่อน ปีการศึกษา 2556  และจะต้องรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 เมื่อสำเร็จการศึกษา
     กรณี สำเร็จการศึกษา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร กศน. ม.ปลาย ปวช. ในปีการศึกษา 2555 - 2556 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียน

6. มีความประพฤติดี                   

7. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคร้ายแรงไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือ มีความผิดปกติทางจิต

8. ใช้สิทธิสมัครตามเขต/อำเภอที่สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่นักเรียนสังกัด  เป็นเกณฑ์ในการสมัคร      
        อนุโลมในกรณีอำเภอ
/เขตใดไม่มีสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือมีสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแต่ไม่มีนักเรียนศึกษาอยู่  ให้ผู้มีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎร์อยู่ในอำเภอนั้น ๆ มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร

9. เป็นผู้มีรายได้น้อย  โดยครอบครัว
มีรายได้ไม่เกิน  200,000 บาท/ปี

1.  เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2. กรณีศึกษาสายสามัญเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.5 - 6 ปีการศึกษา 2556  หรือ สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
ปีการศึกษา 2555-2556

3. กรณีศึกษาสายอาชีพ
  เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้น ปวช. 2-3 ปีการศึกษา 2556  หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2555-2556 หรือกำลังศึกษาระดับปวส.1 ปีการศึกษา 2556

4. กรณีศึกษาหลักสูตรกศน.
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตร กศน.ตอนปลาย ปี 2556

            กรณีผู้จบการศึกษาหลักสูตร กศน.ม.ปลาย จะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี และสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2555-2556 ไม่เคยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่ามาก่อน

5. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ ม.ปลาย หรือ เทียบเท่าสายสามัญ หรือ สายอาชีพ ไม่ต่ำกว่า 3.00 
     กรณี นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.5 หรือ กำลังศึกษาระดับ ปวช. 2 ให้ใช้คะแนนเฉลี่ย 3 ภาคการศึกษาในการสมัคร และจะต้องรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 เมื่อสำเร็จการศึกษา ในหลักสูตร 
     กรณี นักเรียนที่ศึกษาระดับ ม.6 หรือ ศึกษาระดับ ปวช.3 
ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปี 2556 ให้ใช้คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาในการสมัคร และจะต้องรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 เมื่อสำเร็จการศึกษา ในหลักสูตร 
      กรณี สำเร็จการศึกษา
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร กศน. ม.ปลาย ปวช. ในปีการศึกษา 2555 - 2556 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียน

6. มีความประพฤติดี

7. มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคร้ายแรง
ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือมีความผิดปกติทางจิต 

8. ใช้สิทธิสมัครตามภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎร์  โดยต้องอยู่ในเขต/อำเภอ นั้นๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร

9. ไม่จำกัดรายได้ครอบครัว

 

 

3. การรับสมัครและการยื่นใบสมัคร

1. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.odos.moe.go.th ทั้งนี้ ผู้สมัครรับทุนสามารถใช้สิทธิในการสมัครเข้าร่วมโครงการได้เพียงทุนประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น

2.การยื่นใบสมัครผู้สมัครรับทุนผ่านช่องทางการสมัครดังนี้

              1) ยื่นใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครตามประเภททุนที่ตนมีสิทธิสมัครและจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนตามคุณสมบัติของแต่ละแล้วจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่รับผิดชอบจังหวัดและอำเภอ/เขตนั้น ๆ  ทั้งนี้  ให้ถือวันที่ประทับตราบนไปรษณีย์

           2) ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครตามประเภททุนที่ตนมีสิทธิสมัคร และยื่นด้วยตนเอง ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่รับผิดชอบจังหวัดและอำเภอ/เขต นั้น ๆ ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดที่อยู่ของสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาที่รับผิดชอบอำเภอ/เขตจังหวัด (ใช้ในการส่งเอกสารใบสมัครต้องส่งอย่าส่งผิดเขตนะ)

บัญชีแนบท้ายประกาศ(ปรากฏรายชื่ออำเภอที่เปิดรับสมัครพร้อมสาขาวิชาที่ให้ศึกษา

ประกาศเพิ่มเติมรายชื่ออำเภอที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3  (เป็นทุนประเภทที่ 2 จำนวน 2 อำเภอ ได้แก่ [1. อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก] [2. อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา] )  

ดูแผนผังขั้นตอนและกระบวนการยื่นใบสมัคร 

 

4. วิธีการคัดเลือก

-     ข้อสอบกลางที่มีเนื้อร่วมกันทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และวัดความถนัดทางการเรียน (Aptitude Test) 

-    เกณฑ์การสอบผ่านข้อเขียนคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70  
ยกเว้น  Aptitude Test  วัดความถนัดทางการเรียน

-        ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรกของแต่ละอำเภอ/เขต มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์

-        พิจารณาสัดส่วน  90:10

- คะแนนสอบข้อเขียน  ร้อยละ 90

- คะแนนสอบสัมภาษณ์ ร้อยละ 10

-        ผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดของแต่ละเขต/อำเภอถือว่าเป็นผู้รับทุน

5. การเตรียมความพร้อม

เตรียมความพร้อมด้านภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศที่เลือกไปศึกษาก่อนเดินทางไปต่างประเทศตามระยะเวลาที่โครงการกำหนด

6. ประเทศที่ให้ไปศึกษา

ทุนประเภท  1

ให้ไปศึกษาในประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเช่นเดียวกับนักเรียนทุนรุ่นที่ 1
และ 2 หากผู้รับทุนประเภท 1 ประสงค์ศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก จะต้องศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาของทุนประเภท 2 เท่านั้น

ทุนประเภท 2

ให้ไปศึกษาประเทศได้ทั้งประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษและใช้ภาษาอังกฤษ โดยจะเน้นสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์

8. เงื่อนไขและข้อผูกพัน

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องกลับมาทำงานในประเทศไทยในภาครัฐหรือเอกชน

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องกลับมาทำงานในประเทศไทยในภาครัฐหรือเอกชนเท่ากับระยะเวลาที่ได้รับทุนหากไม่ปฏิบัติตามสัญญาจะต้องชดใช้เงินคืนตามจำนวนที่ใช้ไปพร้อมเบี้ยปรับจำนวนหนึ่งเท่า

 
       สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าบรรจุรับราชการ จำนวน ๑๑ อัตรา   (วันที่ : 24 มี.ค. 2563 )
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 – 4 สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้าร่วมรับฟังแนวนโยบาย ภารกิจ และการดำเนิน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งเกี่ยวข้องในประเด็นการเข้ารับราชการ)   (วันที่ : 22 ม.ค. 2563 )
       ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายอาสา “ประสบการณ์พี่ให้ แรงบันดาลใจน้องรับ”   (วันที่ : 06 ก.ย. 2562 )
       สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา   (วันที่ : 03 ส.ค. 2562 )
       สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 9 อัตรา   (วันที่ : 07 ส.ค. 2562 )
       ขั้นตอนรายงานตัวภายหลังสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3-4   (วันที่ : 24 มิ.ย. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ   (วันที่ : 18 มิ.ย. 2562 )