ประมวลผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม วันที่โพส:  07 มี.ค. 2557
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีกำหนดการปฐมนิเทศและทำสัญญารับทุนผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 และปฐมนิเทศแนะแนวการเลือกประเทศสำหรับนักเรียนที่เลือกศึกษาต่อในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 15- 21 มีนาคม 2557 โปรดอ่านรายละเอียด...

แจ้งการปฐมนิเทศและจัดทำสัญญาผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 1*-2
ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2557
การแนะแนวเฉพาะนักเรียนทุนฯ กลุ่มที่เลือกศึกษาต่อในต่างประเทศ
ระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2557
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์   
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  Hall 4  ชั้น 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

********************
!!นักเรียนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศและจัดทำสัญญารับทุน หากไม่เข้าร่วมอาจพิจารณาเพิกถอนสิทธิการรับทุน!!

กลุ่มที่ 1 : สำหรับนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 4 รอบที่ 1 นักเรียนที่ยังไม่ได้ทำสัญญารับทุน จำนวน 18 คน
                ขอให้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2557 ส่วนในกรณีที่ต้องการประสงค์ศึ
กษาต่อในต่างประเทศ  ขอให้แจ้งในระบบ
กลุ่มที่ 2 : 
สำหรับนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 นักเรียนที่ประสงค์ศึกษาต่
อในประเทศไทย ขอให้เข้าร่วม
               ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2557 
กลุ่มที่ 3 : 
สำหรับนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 นักเรียนที่ประสงค์ศึกษาต่อในต่
างประเทศ ขอให้เข้าร่วม
               ระหว่างวันที่ 13 - 21 มีนาคม 2557 เพื่อทำความเข้าใจและเตรี
ยมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ

 "ค่าอาหาร ที่พัก ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมทางกระทรวงฯจะเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะผู้รับทุนเท่านั้น"

กิจกรรม

เอกสารที่นักเรียนจะต้องเตรียมสำหรับเข้าร่วมกิจกรรม

การปฐมนิเทศและทำสัญญา
รับทุน ระหว่าง
วันที่ 13-14 มีนาคม 2557

กิจกรรมประกอบด้วย
การชี้แจงการปฏิบัติตนของนักเรียนทุน /สิทธิที่ได้รับ/เงื่อนไขข้อผูกพันและกระบวนการขั้นตอนต่างๆ
ในการรับทุน

การรับโอวาทจากผู้บริหารระดับสูง

 เริ่มลงทะเบียนปฐมนิเทศ
เวลา 8.30 น.

เอกสารประกอบการทำสัญญา(ผู้รับทุน)
1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน 2 ชุด
3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุลของผู้รับทุน 2 ชุด
4. อากรแสตมป์ 40 บาท (อากรแสตมป์ 5 บาท จำนวน 8 ดวง)
5. ซองเอกสารเปล่า ขนาด
A4 จำนวน 1 ซองพร้อมจ่าหน้าซองถึงตนเอง
6. เอกสารการตอบรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

เอกสารของผู้ค้ำประกัน (บิดา มารดา หรือ บุคคลอื่น) คนใดคนหนื่ง
1. สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุลของผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
5. กรณีผู้ค้ำประกัน มิได้เป็นบิดา มารดา ผู้ค้ำจะต้องเตรียมสำเนาหลักฐานการค้ำประกัน เช่น โฉนดที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้ำประกันและปลอดจากภาระผูกพันใดๆ หรือหลักทรัพย์อื่นๆ          

ผู้ปกครอง/ผู้ค้ำประกันจะต้องการทำสัญญาจะทำในวันที่ 13 มีนาคม 2557”

หมายเหตุ  นักเรียนทุน/ผู้ค้ำประกันจะต้องเตรียมหลักฐานต่างๆดังกล่าวข้างต้น โดยเจ้าของเอกสาต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสาร หรือหลักฐานทุกฉบับ  
         นักเรียนทุนฯ ทั้งกลุ่มที่เลือกศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ต้องมาเข้าร่วมในการปฐมนิเทศ วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2557 ทุกคน จึงจำเป็นที่จะต้องค้างคืน ซึ่งทางเราได้จัดที่พักไว้ให้ เฉพาะสำหรับนักเรียนทุน เท่านั้น

การแต่งกาย
ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2557

ชุดนักเรียน /นักศึกษา

การแต่งกาย
แนะแนวเฉพาะกลุ่มนักเรียนทุนฯ
ที่เลือกศึกษาต่อในต่างประเทศ
ระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2557
การให้ความรู้/แนะแนวเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ เงื่อนไขการศึกษาต่อในแต่ละประเทศ/การจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ และการเลือกประเทศ

-ชุดนักเรียน /นักศึกษา
-เสื้อผ้าชุดสุภาพ   

ห้าม สวมกระโปรงสั้น, กางเกงขาสั้น, เสื้อสายเดี่ยว/แขนกุด และรองเท้าแตะ

หมายเหตุ : สำหรับเฉพาะนักเรียนทุนฯ กลุ่มที่เลือกศึกษาต่อในต่างประเทศเท่านั้น

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมพร้อมตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม

-ชุดนักเรียน /นักศึกษา
-เสื้อผ้าชุดสุภาพ ให้เพียงพอต่อการเข้าร่วมกิจกรรม เพราะการพักค้างคืน
-สิ่งของเครื่องใช้สวนตัว
-อุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ดินสอ ปากกา ฯลฯ
-ยารักษาโรคประจำตัว
      

     ลงทะเบียบเข้าร่วมกิจกรรม

 

 

  แผนที่ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด  
กรุงเทพมหานคร
อยู่ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง 

สายรถเมล์ที่ ผ่าน 515, 539 

 
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว "ทำงานแจ้ง เปลี่ยนงานปรับ" ข้อมูลสถานที่เป็นปัจจุบัน   (วันที่ : 31 พ.ค. 2561 )
       ประชุมติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ – ๔ ที่ศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   (วันที่ : 07 พ.ค. 2561 )
       เรื่อง จัดทำสัญญารับทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ยุติการศึกษาจากต่างประเทศ และกลับเข้าศึกษาต่อในประเทศ จำนวน 4 ราย   (วันที่ : 19 เม.ย. 2561 )
       ประมวลกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 10 เม.ย. 2561 )
       ขอเชิญน้อง ๆ ทุน ODOS เข้าร่วมกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 07 มี.ค. 2561 )
       สำนักงาน ก.พ. จัดงาน Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 07 มี.ค. 2561 )
       กำหนดจัดทำสัญญารับทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ยุติการศึกษาจากต่างประเทศ และกลับเข้าศึกษาต่อในประเทศ จำนวน 8 ราย   (วันที่ : 28 ก.พ. 2561 )