ประมวลผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม วันที่โพส:  17 มี.ค. 2557
นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักเรียน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 วันที่ 13 มีนาคม 2557 และ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวให้โอวาทในการปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร ศธ. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนสิรินธร

                                                           วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557                                                

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักเรียน โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๒ จำนวน ๑๔๐ คน แบ่งเป็นทุนประเภท ๑ จำนวน ๑๔ คน และทุนประเภทที่ ๒ จำนวน ๑๒๖ คน รวมทั้งสิ้น   ๑๔๐ คน ซึ่งมีจำนวนแตกต่างกันอยู่มาก อย่างไรก็ตามนักเรียนทุนถือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่สอบผ่านเกณฑ์คัดเลือกของโครงการฯ ซึ่งจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีความแตกต่างจากที่นักเรียนได้ศึกษาในขั้นพื้นฐาน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมทั้งทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ ทักษะต่างๆ และภาษาต่างประเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากในอนาคตประเทศไทยจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอื่นๆ ซึ่งจะมีผลต่อการดำเนินชีวิตของ นักเรียนทุกคน โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะฝีมืออย่างเสรีในภูมิภาค จึงมิได้แข่งขันกับคนไทยเท่านั้น แต่จะแข่งขันกับพลเมืองอาเซียนด้วย นักเรียนจึงควรพิจารณา อย่างรอบคอบในการเลือกเรียน ในสาขาวิชาต่างๆ ที่ตนมีความถนัด เพื่อจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และนำมาปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"ขอให้นักเรียนนำประโยชน์จากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตในอนาคต และขอให้อดทนไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ตระหนักไว้เสมอท่านคือนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนที่มีเจตนารมณ์มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยเพื่อทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม สร้างภาพพจน์ที่ดีของโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ให้เป็นที่ประจักษ์" ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว                

สำหรับ โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน  เป็นนโยบายที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ  กระทรวงการต่างประเทศ  และสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าสายสามัญและสายอาชีพในทุก
เขต/อำเภอ
  ที่เรียนดี  ครอบครัวมีรายได้น้อย  ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  ซึ่งโครงการฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว 4 รุ่น  โดยรุ่นที่ 1  เมื่อปี พ.ศ. 2547  มีผู้รับทุนจำนวน 921 คน รุ่นที่ 2  เมื่อปี พ.ศ. 2549  มีผู้รับทุนจำนวน 915 คน  รุ่นที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2555  มีผู้รับทุนจำนวน 689 คน

ในปี พ.ศ. 2556  กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการฯ รุ่นที่ 4 โดยจัดสรรทุนจำนวน 1,856 ทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท  ได้แก่  ทุนประเภท 1 สำหรับผู้ที่เรียนดี  มีรายได้น้อย  ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี  จำนวน 928 ทุน  และทุนประเภท 2  สำหรับผู้ที่เรียนดี ไม่จำกัดรายได้ครอบครัว  ให้ไปเรียนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์  จำนวน 928 ทุน  โดยได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกไปแล้ว 2 รอบ  ผลการสอบทั้งสองรอบมีผู้รับทุนรุ่นที่ 4 จำนวนทั้งหมด 237 คน

เนื่องจากจำนวนผู้รับทุนรุ่นที่ 4  ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ยังมีจำนวนทุนคงเหลือ 1,619 ทุน  แบ่งเป็นทุนประเภท 1 จำนวน 902 ทุน  และทุนประเภท 2 จำนวน 717 ทุน  คณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน  ได้มีการประชุมและมีมติเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้รับทุนรุ่นที่ 4  รอบที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้รับทุนเพิ่มมากขึ้น  โดยใช้หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกแบบเดียวกับรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 เปิดรับสมัครเฉพาะเขต/อำเภอ ที่ยังไม่มีผู้ได้รับทุนในรอบที่ 1 และรอบที่ 2           

สำหรับประเทศที่ให้นักเรียนทุนไปศึกษา กำหนดให้เป็นกลุ่มประเทศเดิมที่นักเรียนทุน รุ่นที่ 1 - 3 ไปศึกษา ได้แก่  ฝรั่งเศส  เยอรมนี  อิตาลี เนเธอร์แลนด์  เดนมาร์ก  สวีเดน  สเปน  ออสเตรีย  สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา  รัสเซีย  ญี่ปุ่น  จีน  อินเดีย  มาเลเซีย  สิงคโปร์  อียิปต์  และประเทศไทย รวมทั้ง ประเทศทางเลือกใหม่เพิ่มเติมอีก 17 ประเทศ  โดยพิจารณาจากประเทศที่มีระบบการศึกษาไม่ซับซ้อนมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง  และมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ได้แก่ อาร์เจนตินา  ชิลี  เม็กซิโก บราซิล  เบลเยียม  ฮังการี  โปรตุเกส  ฟินแลนด์  นอร์เวย์  ฮ่องกง เกาหลีใต้  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  อิสราเอล  สหรัฐอาหรับเอมิเรต ซาอุดิอาระเบีย และแอฟริกาใต้  รวมทั้งหมด  35 ประเทศ  นอกจากนี้ นักเรียนทุนสามารถเลือกไปศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักได้  อาทิ  สหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร  ออสเตรเลีย  เป็นต้น  ทั้งนี้ ผู้รับทุนประเภท 1 ที่เลือกไปศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และผู้รับทุนประเภท 2  ต้องศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเท่านั้น

             

กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 11 เมษายน 2557  และสอบข้อเขียนวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้โดยส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้จากสื่อประชาสัมพันธ์และประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุน  รุ่นที่ 4  รอบที่ 3  โดยเรียกดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนwww.odos.moe.got.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โทร 0 2628 5646 ต่อ 105 - 107  ในวันและเวลาราชการ

 

                                                           วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557                                                

รองปลัด ศธ. กล่าวรายงานถึงการจัดปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ในครั้งนี้ว่า ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 โดยมีผู้รับทุนรุ่นที่ 4 รอบที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งเป็นผู้รับทุนประเภทที่ 1 จำนวน 14 คน และทุนประเภทที่ 2 จำนวน 126 คน มีกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน การชี้แจงกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่นักเรียนทุนควรรู้ รวมทั้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้รับทุนที่เลือกศึกษาต่อในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักนิติการ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งได้เชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมาจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้รับทุนได้ทำความรู้จักกัน และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการปฐมนิเทศในครั้งนี้ คือ การมุ่งหวังให้ผู้รับทุนทุกคนตระหนักถึงเจตนารมณ์ของการเป็นนักเรียนทุนโครงการฯ รับทราบกฎ ระเบียบ และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในฐานะที่เป็นนักเรียนทุนรัฐบาล อีกทั้งช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้รับทุน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับทุนในการดำเนินชีวิตทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศต่อไป

รมว.ศธ. กล่าวว่า โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลเห็นว่านักเรียนไทยจำนวนมากมีศักยภาพแต่ขาดโอกาส จึงได้มีแนวความคิดที่จะอาศัยนักเรียนที่มีศักยภาพ แต่ขาดโอกาสนี้ให้ได้รับโอกาสในการไปศึกษาหาความรู้ในประเทศที่มีคนไทยไปศึกษาน้อย เพื่อหาความรู้และประสบการณ์ และเป็นช่องทางที่ดีในการเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ และมีลักษณะพิเศษ คือ การคัดเลือกนักเรียนจากหลายพื้นที่ของประเทศ ทำให้ผู้ที่ได้รับโอกาสนี้กระจายอยู่ในอำเภอต่างๆ ในการปฐมนิเทศครั้งนี้ ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจรับฟังคำแนะนำหรือประสบการณ์จากผู้ที่มีประสบการณ์ เพื่อเตรียมตัวในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ เรื่องภาษาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญและต้องมีการเตรียมตัว ดังนั้น หากมีเวลาเรียนหรือติวเข้มในส่วนที่จำเป็นเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใช้ชีวิตได้สะดวก หรือไปเรียนต่อได้ง่าย ก็ควรจะใช้เวลาให้เต็มที่ นักเรียนหลายคนไม่เคยไปต่างประเทศมาก่อน การไปอยู่ต่างประเทศจึงถือเป็นเรื่องใหม่และแปลก จึงจะต้องมีการปรับตัว เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวในเรื่องการปรับตัวเข้ากับสภาพใหม่ การเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศที่จะไป ก็เป็นเรื่องที่ควรจะศึกษาเรียนรู้จากกันและกัน หรือจากผู้ที่มีประสบการณ์

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทุนโครงการฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถพอที่จะเรียนต่อไปได้อย่างแน่นอน จึงขอให้มั่นใจในตัวเอง ในขณะเดียวกัน ก็ควรใช้เวลาในระหว่างนี้ให้เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัว และไม่ต้องเคร่งเครียดจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนได้ นอกจากนี้ ขอฝากให้นักเรียนหาข้อมูล อาจจะคุยกับคนในครอบครัว รุ่นพี่หรือผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศที่จะไปว่ามีจุดเด่นในสาขาวิชาใด เพื่อให้ตรงกับความสนใจของนักเรียน เนื่องจากการเรียนที่ให้ได้ผลดี เกิดจากการที่มีแรงจูงใจ ความสนใจ และความเต็มใจที่จะเรียน

สุดท้ายนี้ หวังว่านักเรียนทุกคนจะประสบความสำเร็จ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ทำให้นานาประเทศได้รู้จักคนไทยและประเทศไทย และขอให้การปฐมนิเทศในครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี

นางสาวศิวนาถ โปษยาอนุวัตร์ นักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ผู้รับทุนประเภทที่ 1 อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล และนายศุภวิชญ์ ปานไพรศล นักเรียนจากโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ผู้รับทุนประเภทที่ 2 อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นตัวแทนผู้รับทุน กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับทุนโครงการฯ ว่า โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เป็นโครงการที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน ทำให้ได้พบกับผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน และมีทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้รับทุนทุกคน สิ่งที่ผู้รับทุนทุกคนจะทำได้เพื่อตอบแทนโครงการฯ และแทนคำสัญญา คือ การตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในสาขาวิชาที่เลือก นำความรู้มาพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ ให้สมกับที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนต่อไป

 

อ้างอิงจาก : กระทรวงศึกษาธิการ

 
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว "ทำงานแจ้ง เปลี่ยนงานปรับ" ข้อมูลสถานที่เป็นปัจจุบัน   (วันที่ : 31 พ.ค. 2561 )
       ประชุมติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ – ๔ ที่ศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   (วันที่ : 07 พ.ค. 2561 )
       เรื่อง จัดทำสัญญารับทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ยุติการศึกษาจากต่างประเทศ และกลับเข้าศึกษาต่อในประเทศ จำนวน 4 ราย   (วันที่ : 19 เม.ย. 2561 )
       ประมวลกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 10 เม.ย. 2561 )
       ขอเชิญน้อง ๆ ทุน ODOS เข้าร่วมกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 07 มี.ค. 2561 )
       สำนักงาน ก.พ. จัดงาน Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 07 มี.ค. 2561 )
       กำหนดจัดทำสัญญารับทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ยุติการศึกษาจากต่างประเทศ และกลับเข้าศึกษาต่อในประเทศ จำนวน 8 ราย   (วันที่ : 28 ก.พ. 2561 )