ประมวลผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม วันที่โพส:  18 มี.ค. 2557
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทำสัญญารับทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบ 2 ให้มาทำสัญญาระหว่างวันที่ 21 - 25 เมษายน 2557 ณ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (สป.) กระทรวงศึกษาธิการ โปรดอ่านรายละเอียด..........

       เนื่องจากในวันปฐมนิเทศ ยังมีผู้รับทุนที่ยังไม่ตัดสินใจที่จะเลือกเรียนในระหว่างที่จะไปเรียนต่างประเทศหรือในประเทศไทย จึงยังไม่ตัดสินใจจะทำสัญญาในวันปฐมนิเทศ ทางกระทรวงศึกษาจึงได้จัดทำสัญญาย้อนหลัง ในระหว่างวันที่ 21 - 25 เมษายน พ.ศ. 2557 (ในเวลาราชการ เวลา 09.00 - 16.30 น.) ณ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โปรดอ่านรายละเอียดและลงทะเบียนเลือกวันเวลาที่ท่านเห็นสมควรเพื่อนัดหมายในการจัดทำสัญญาต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-628-5646 ต่อ 106 - 107 ในวันและเวลาราชการ

 

 (เพื่อนัดหมายการทำสัญญา)

                                                   เอกสารที่ต้องเตรียมมาเพื่อทำสัญญา                                      

เอกสารประกอบการทำสัญญาของ ผู้รับทุน
1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน 2 ชุด
3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของผู้รับทุน 2 ชุด  (ถ้ามี)

4. อากรแสตมป์ 40 บาท (อากรแสตมป์ 5 บาท จำนวน 8 ดวง)                                                
5. แสตมป์ไปรษณีย์  20  บาท
6. ซองเอกสารไปรษณีย์เปล่า
ขนาด A4 จำนวน 1 ซอง พร้อมจ่าหน้าซองถึงตนเอง
7. เอกสารการตอบรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

เอกสารของผู้ค้ำประกัน (หลักฐานใช้ของนใดคนหนึ่งในครอบครัวที่มาทำสัญญา เช่น บิดา, มารดา หรือบุคคลอื่น)
1. สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
5. กรณีผู้ค้ำประกัน มิได้เป็นบิดา มารดา ของผู้รับทุน (ผู้ค้ำบุคคลอื่น)จะต้องเตรียมสำเนาหลักฐานการค้ำประกัน เช่น โฉนดที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้ำประกันและปลอดจากภาระผูกพันใดๆ หรือหลักทรัพย์อื่นๆ
(ถ้าเป็น บิดา หรือมารดา แท้ๆของผู้รับทุน ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์หรือโฉนดที่ดินแต่อย่างใด)

หมายเหตุ : อากรแสตมป์ต้องเป็น 5 บาท จำนวน 8 ดวง  ดังรูป   

 
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว "ทำงานแจ้ง เปลี่ยนงานปรับ" ข้อมูลสถานที่เป็นปัจจุบัน   (วันที่ : 31 พ.ค. 2561 )
       ประชุมติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ – ๔ ที่ศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   (วันที่ : 07 พ.ค. 2561 )
       เรื่อง จัดทำสัญญารับทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ยุติการศึกษาจากต่างประเทศ และกลับเข้าศึกษาต่อในประเทศ จำนวน 4 ราย   (วันที่ : 19 เม.ย. 2561 )
       ประมวลกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 10 เม.ย. 2561 )
       ขอเชิญน้อง ๆ ทุน ODOS เข้าร่วมกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 07 มี.ค. 2561 )
       สำนักงาน ก.พ. จัดงาน Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 07 มี.ค. 2561 )
       กำหนดจัดทำสัญญารับทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ยุติการศึกษาจากต่างประเทศ และกลับเข้าศึกษาต่อในประเทศ จำนวน 8 ราย   (วันที่ : 28 ก.พ. 2561 )