การดำเนินโครงการ/กิจกรรม วันที่โพส:  23 เม.ย. 2557
รมว.ศธ.ในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน : พบนักศึกษาที่ได้รับทุนตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน อ่านรายละเอียด

 

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วยนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รศ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  นายธงชัย ชิวปรีชา ประธานคณะกรรมการปฏิบัติการในคณะกรรมการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการสอนเพื่อยกระดับการทดสอบ PISA  เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2557

ภายหลังเดินทางถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเย็นวันที่ 23 เมษายน 2557 รมว.ศธ.และคณะ เดินทางไปรับประทานอาหารเย็น และพบปะกับนักศึกษาไทยที่ได้รับทุนตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่มาศึกษาต่อที่จีน ที่ภัตตาคารอาหารไทย Lotus Thai ที่ชั้น 5 อาคาร LG Twins

รมว.ศธ. กล่าวว่า เมื่อปี 2547 รัฐบาลไทยมีนโยบายให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนที่ขาดแคลนในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ ตามโครงการ 1อำเภอ 1 ทุน โดยมีนักเรียนที่มีฐานะยากจนเลือกไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะที่จีนเป็นจำนวนมาก รวมทั้ง 4 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น 247 คน แยกเป็นรุ่นที่จำนวน 97 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 99 คน รุ่นที่ 3 จำนวน 48 คน และรุ่นที่ 4 จำนวน 2 คน ขณะนี้มีนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่จีนจำนวน 64 คน ในมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง

สาขาที่นักศึกษาไทยเลือกเรียนที่จีน อันดับ 1 คือ สาขาบริหารจัดการ (เศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ต่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 59คน รองลงมาคือสาขาศิลปศาสตร์ 53 คนพาณิชยกรรม 44 คนวิทยาศาสตร์ 42 คนสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง (แพทย์ พยาบาล กฎหมาย เภสัช ฯลฯ) 37 คนสาขาความคิดสร้างสรรค์ (การออกแบบ สถาปัตยกรรม ฯลฯ) 6 คนวิศวกรรม 5 คน และเกษตรกรรม 1 คน

จากการพูดคุย นักศึกษาส่วนใหญ่ได้รับทุนจากรัฐบาลต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา โดยได้รับทุนเดือนละ 1,000 เหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่พักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยในอัตราเดือนละประมาณ 1,000 หยวน (ประมาณ 5,000 บาท)

ทั้งนี้ รมว.ศธ.กล่าวให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่ได้รับทุน และหวังว่าจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนการเรียนที่สนุกสนาน เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ การเรียนภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ยิ่งต้องมีความพยายามในการใช้ภาษาเป็นอย่างมาก อย่าหนีหรือหลีกเลี่ยงที่จะใช้ภาษา เพราะภาษาต่างประเทศจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น และการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต


ที่มา : http://www.moe.go.th/websm/2014/apr/101.html

       ขั้นตอนรายงานตัวภายหลังสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3-4   (วันที่ : 24 มิ.ย. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ   (วันที่ : 18 มิ.ย. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ   (วันที่ : 18 มิ.ย. 2562 )
       หนังสือรุ่นนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา จากประเทศญี่ปุ่น   (วันที่ : 04 มิ.ย. 2562 )
       ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนไทย   (วันที่ : 23 พ.ค. 2562 )
       ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับราชการและหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม Open Heart Open Home : Careers Fair   (วันที่ : 28 ก.พ. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 12 ตำแหน่ง   (วันที่ : 17 ธ.ค. 2561 )