ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  08 ก.ย. 2557
ผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 ที่เลือกศึกษาในต่างประเทศและสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แล้ว โปรดทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการอบรมเตรียมความพร้อม การทดสอบภาษา การทำสัญญา และการเข้าพัก ณ สัมมนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด วังสวนสุนันทา ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โปรดอ่านรายละเอียด...

 

 

 

ประกาศรายชื่่อประเทศและสาขาของผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 

ลงทะเบียนนัดหมายการทำสัญญา ระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2559 ณ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

--------------------------แนวปฏิบัติการทำสัญญารับทุน--------------------------------

1. ผู้รับทุนสามารถลงทะเบียน 08.30 น. และ 13.00 น. 

2. รับเอกสารสัญญารับทุน 

3. ผู้รับทุนและผู้ค้ำประกันอ่านเอกสารสัญญาลงลายมือชื่อรับรองในสัญญาทุกหน้า และลงนามรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ

4. รับบัตรคิว  (ใช้ในกรณที่มีผู้ทำสัญญาจำนวนมาก)

5. ตรวจสอบเอกสารและสัญญา 

        -หากครบถ้วน ก็สามารถเดินทางกลับได้ 

             -หากไม่ครบถ้วน ให้ย้อนกลับไปดำเนินการในขั้นตอนที่ 3   

         ปล. การทำสัญญาใช้เวลาเฉลี่ย 15 นาที/คน  เพื่อความรวดเร็วยิ่งขึ้นโปรดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน  

              ผู้รับทุนฯ รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 ที่เลือกศึกษาในประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย ให้เลือกวันทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนเข้าเรียนภาษา ที่ "British Council สยามสแควร์" ดังนี้ 

             - วันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น.

- วันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.

- วันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.จะแจ้งทาง E-mail ของผู้รับทุนทราบในวันที่ 11 กันยายน 2557

>>สำหรับประเทศอื่นนั้น สำนักงาน ก.พ. จะแจ้งให้ทราบทาง E-mail ผู้รับทุนในภายหลัง

              ทั้งนี้ผู้รับทุนที่เลือกศึกษาต่อในต่างประเทศ ขอให้ตรวจสอบ E-mail ของตนเองเพื่อติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ

 
       สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าบรรจุรับราชการ จำนวน ๑๑ อัตรา   (วันที่ : 24 มี.ค. 2563 )
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 – 4 สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้าร่วมรับฟังแนวนโยบาย ภารกิจ และการดำเนิน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งเกี่ยวข้องในประเด็นการเข้ารับราชการ)   (วันที่ : 22 ม.ค. 2563 )
       ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายอาสา “ประสบการณ์พี่ให้ แรงบันดาลใจน้องรับ”   (วันที่ : 06 ก.ย. 2562 )
       สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา   (วันที่ : 03 ส.ค. 2562 )
       สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 9 อัตรา   (วันที่ : 07 ส.ค. 2562 )
       ขั้นตอนรายงานตัวภายหลังสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3-4   (วันที่ : 24 มิ.ย. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ   (วันที่ : 18 มิ.ย. 2562 )