ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  08 ก.ย. 2557
ผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 ที่เลือกศึกษาในต่างประเทศและสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แล้ว โปรดทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการอบรมเตรียมความพร้อม การทดสอบภาษา การทำสัญญา และการเข้าพัก ณ สัมมนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด วังสวนสุนันทา ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โปรดอ่านรายละเอียด...

 

 

 

ประกาศรายชื่่อประเทศและสาขาของผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 

ลงทะเบียนนัดหมายการทำสัญญา ระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2559 ณ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

--------------------------แนวปฏิบัติการทำสัญญารับทุน--------------------------------

1. ผู้รับทุนสามารถลงทะเบียน 08.30 น. และ 13.00 น. 

2. รับเอกสารสัญญารับทุน 

3. ผู้รับทุนและผู้ค้ำประกันอ่านเอกสารสัญญาลงลายมือชื่อรับรองในสัญญาทุกหน้า และลงนามรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ

4. รับบัตรคิว  (ใช้ในกรณที่มีผู้ทำสัญญาจำนวนมาก)

5. ตรวจสอบเอกสารและสัญญา 

        -หากครบถ้วน ก็สามารถเดินทางกลับได้ 

             -หากไม่ครบถ้วน ให้ย้อนกลับไปดำเนินการในขั้นตอนที่ 3   

         ปล. การทำสัญญาใช้เวลาเฉลี่ย 15 นาที/คน  เพื่อความรวดเร็วยิ่งขึ้นโปรดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน  

              ผู้รับทุนฯ รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 ที่เลือกศึกษาในประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย ให้เลือกวันทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนเข้าเรียนภาษา ที่ "British Council สยามสแควร์" ดังนี้ 

             - วันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น.

- วันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.

- วันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.จะแจ้งทาง E-mail ของผู้รับทุนทราบในวันที่ 11 กันยายน 2557

>>สำหรับประเทศอื่นนั้น สำนักงาน ก.พ. จะแจ้งให้ทราบทาง E-mail ผู้รับทุนในภายหลัง

              ทั้งนี้ผู้รับทุนที่เลือกศึกษาต่อในต่างประเทศ ขอให้ตรวจสอบ E-mail ของตนเองเพื่อติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ

 
       ก.พ.ปรับหลักเกณฑ์ใหม่คัดเลือกเพื่อบรรจุผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ   (วันที่ : 02 ก.พ. 2561 )
       รายตัวนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ผ่านระบบออนไลน์ภายหลังสำเร็จการศึกษา   (วันที่ : 26 ม.ค. 2561 )
       รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมให้โอวาทนักเรียนทุนฯ ที่ศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น   (วันที่ : 26 ธ.ค. 2560 )
       ก.พ.จัดสรรทุนศึกษาต่อในต่างประเทศ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวนมากถึง 242 ทุน   (วันที่ : 15 พ.ย. 2560 )
       งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 14” (OCSC International Education Expo 2017)   (วันที่ : 06 พ.ย. 2560 )
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1-4 ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว แจ้งข้อมูลสถาานภาพการประกอบอาชีพที่เป็นปัจจุบัน   (วันที่ : 03 พ.ย. 2560 )
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโอดอสส่งบทความทางวิชาการหัวข้อ "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยในยุค Thailand 4.0"   (วันที่ : 16 ส.ค. 2560 )