ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  08 ก.ย. 2557
ผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 ที่เลือกศึกษาในต่างประเทศและสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แล้ว โปรดทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการอบรมเตรียมความพร้อม การทดสอบภาษา การทำสัญญา และการเข้าพัก ณ สัมมนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด วังสวนสุนันทา ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โปรดอ่านรายละเอียด...

 

 

 

ประกาศรายชื่่อประเทศและสาขาของผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 

ลงทะเบียนนัดหมายการทำสัญญา ระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2559 ณ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

--------------------------แนวปฏิบัติการทำสัญญารับทุน--------------------------------

1. ผู้รับทุนสามารถลงทะเบียน 08.30 น. และ 13.00 น. 

2. รับเอกสารสัญญารับทุน 

3. ผู้รับทุนและผู้ค้ำประกันอ่านเอกสารสัญญาลงลายมือชื่อรับรองในสัญญาทุกหน้า และลงนามรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ

4. รับบัตรคิว  (ใช้ในกรณที่มีผู้ทำสัญญาจำนวนมาก)

5. ตรวจสอบเอกสารและสัญญา 

        -หากครบถ้วน ก็สามารถเดินทางกลับได้ 

             -หากไม่ครบถ้วน ให้ย้อนกลับไปดำเนินการในขั้นตอนที่ 3   

         ปล. การทำสัญญาใช้เวลาเฉลี่ย 15 นาที/คน  เพื่อความรวดเร็วยิ่งขึ้นโปรดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน  

              ผู้รับทุนฯ รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 ที่เลือกศึกษาในประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย ให้เลือกวันทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนเข้าเรียนภาษา ที่ "British Council สยามสแควร์" ดังนี้ 

             - วันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น.

- วันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.

- วันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.จะแจ้งทาง E-mail ของผู้รับทุนทราบในวันที่ 11 กันยายน 2557

>>สำหรับประเทศอื่นนั้น สำนักงาน ก.พ. จะแจ้งให้ทราบทาง E-mail ผู้รับทุนในภายหลัง

              ทั้งนี้ผู้รับทุนที่เลือกศึกษาต่อในต่างประเทศ ขอให้ตรวจสอบ E-mail ของตนเองเพื่อติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ

 
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว "ทำงานแจ้ง เปลี่ยนงานปรับ" ข้อมูลสถานที่เป็นปัจจุบัน   (วันที่ : 31 พ.ค. 2561 )
       ประชุมติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ – ๔ ที่ศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   (วันที่ : 07 พ.ค. 2561 )
       เรื่อง จัดทำสัญญารับทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ยุติการศึกษาจากต่างประเทศ และกลับเข้าศึกษาต่อในประเทศ จำนวน 4 ราย   (วันที่ : 19 เม.ย. 2561 )
       ประมวลกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 10 เม.ย. 2561 )
       ขอเชิญน้อง ๆ ทุน ODOS เข้าร่วมกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 07 มี.ค. 2561 )
       สำนักงาน ก.พ. จัดงาน Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 07 มี.ค. 2561 )
       กำหนดจัดทำสัญญารับทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ยุติการศึกษาจากต่างประเทศ และกลับเข้าศึกษาต่อในประเทศ จำนวน 8 ราย   (วันที่ : 28 ก.พ. 2561 )