การดำเนินโครงการ/กิจกรรม วันที่โพส:  12 ธ.ค. 2557
นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓....

       วันนี้(๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ( ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ) เป็นประธานพิธีปิดการอบรมภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔
รอบที่ ๓ ที่เลือกไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น  ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงมานิจ  ชุมสาย  สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๙ คน แบ่งเป็นนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน จำนวน ๑๖ คน และ นักเรียนทุนจาก ศอบต. จำนวน ๓ คน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวให้โอวาทผู้รับทุนที่มีความตั้งใจในการเรียนภาษาญึ่ปุ่น ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นในการไปศึกษาต่อ และผลการทดสอบของผู้รับทุนอยู่ในระดับเป็นที่น่าพึงพอใจ และขอให้ผู้รับทุนทุกคนตั้งใจในการศึกษาให้สำเร็จตามที่ได้มุ่งหวัง สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ศึกษานำกลับมาพัฒนาประเทศชาติต่อไป  
      การอบรมระหว่างวันที่ ๒๗ ตุลาคม - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
โดยจะเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญึ่ปุ่น ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 


ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

 
       ขั้นตอนรายงานตัวภายหลังสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3-4   (วันที่ : 24 มิ.ย. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ   (วันที่ : 18 มิ.ย. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ   (วันที่ : 18 มิ.ย. 2562 )
       หนังสือรุ่นนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา จากประเทศญี่ปุ่น   (วันที่ : 04 มิ.ย. 2562 )
       ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนไทย   (วันที่ : 23 พ.ค. 2562 )
       ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับราชการและหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม Open Heart Open Home : Careers Fair   (วันที่ : 28 ก.พ. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 12 ตำแหน่ง   (วันที่ : 17 ธ.ค. 2561 )