ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  12 ธ.ค. 2557
นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓....

       วันนี้(๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ( ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ) เป็นประธานพิธีปิดการอบรมภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔
รอบที่ ๓ ที่เลือกไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น  ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงมานิจ  ชุมสาย  สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๙ คน แบ่งเป็นนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน จำนวน ๑๖ คน และ นักเรียนทุนจาก ศอบต. จำนวน ๓ คน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวให้โอวาทผู้รับทุนที่มีความตั้งใจในการเรียนภาษาญึ่ปุ่น ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นในการไปศึกษาต่อ และผลการทดสอบของผู้รับทุนอยู่ในระดับเป็นที่น่าพึงพอใจ และขอให้ผู้รับทุนทุกคนตั้งใจในการศึกษาให้สำเร็จตามที่ได้มุ่งหวัง สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ศึกษานำกลับมาพัฒนาประเทศชาติต่อไป  
      การอบรมระหว่างวันที่ ๒๗ ตุลาคม - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
โดยจะเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญึ่ปุ่น ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 


ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

 
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโอดอสส่งบทความทางวิชาการหัวข้อ "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยในยุค Thailand 4.0"   (วันที่ : 16 ส.ค. 2560 )
       ประชาสัมพันธ์คัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน   (วันที่ : 04 ส.ค. 2560 )
       ขอเชิญนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ   (วันที่ : 14 มิ.ย. 2560 )
       ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ   (วันที่ : 14 มิ.ย. 2560 )
       ติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ณ ประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส   (วันที่ : 13 มิ.ย. 2560 )
       สรุปผลการประชุมติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่ศึกษาในประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส   (วันที่ : 13 มิ.ย. 2560 )
       แจ้งจัดทำสัญญานักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ (จำนวน ๙ ราย)   (วันที่ : 10 ส.ค. 2559 )