ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  19 มี.ค. 2558
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอแจ้งกำหนดการดำเนินการของนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๒-๓ ที่สำเร็จการศึกษา ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗(จำนวน ๑๑๑ คน) โปรดอ่านรายละเอียด...

 


   ดาวน์โหลดหนังสือ (โปรดศึกษารายละเอียดเอกสารทั้งหมด)
                          1.  หนังสือชี้แจงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการการ  
                        2.  เอกสารแนบหมายเลข 1  หนังสือชี้แจงของสำนักงาน ก.พ.  
  โปรดติดต่อE-mail: odosocsc@ocsc.go.th
                        3.  เอกสารแนบหมายเลข 2  แผนที่สถานที่พักสัมมนาคาร กรมการปกครอง (ก.พ.1) 

                          4.  เอกสารแนบหมายเลข 3 เอกสารที่ต้องจัดส่งสำนักงาน ก.พ.  (ก.พ.2) 

                        5.  เอกสารแนบหมายเลข 4
เอกสารตรวจร่างสุขภาพร่างกาย (ก.พ.3) โปรดแจ้งข้อมูลการเข้ารับการตรวจร่างกายโปรดติดต่อสำนักงาน ก.พ. ที่โทร. 02-547-2036 ถึง 39 ให้ทราบภายในวันที่ 27 มีนาคม 2558  

  หมายเหตุ : นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2557(ที่ศึกษาต่อในต่างประเทศ) จะต้องถึงที่พักในวันที่ 19 เมษายน 2558 ซึ้งจะมีการอบรมภาษาและปฐมนิเทศในวันที่ 20 เมษายน 2558 ในเวลา 8.30 น. - 10.30 น. 

 

   ขั้นตอนการแจ้งข้อมูล
สถานภาพภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
   
 
                 
นักเรียนทุนทุกคนทั้งหมด 111 คน จะต้องแจ้งข้อมูลสถานภาพภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 
และสแกนสำเนาแสดงผลการเรียน ปพ.1 ไปยังอีเมล์ odos.moe@gmail.com

                       กด "" เพื่อแจ้งข้อมูลสถานภาพภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6

หมายเหตุ :  กรณีผู้ที่มีสิทธิเลือกศึกษาต่อในต่างประเทศ มีความประสงค์ขอปรับเปลี่ยนมาศึกษาในประเทศไทย สามารถปรับเปลี่ยนได้
                   กรณีผู้ที่มีสิทธิเลือกศึกษาในประเทศไทย มีความประสงค์ขอปรับเปลี่ยนไปศึกษาในต่างประเทศ ผู้รับทุนไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้
                   - เนื่องจากในวันปฐมนิเทศผู้รับทุนฯได้ตัดสินเลือกศึกษาในประเทศไทยและผู้ที่อยู่ฟังในวันปฐมนิเทศไม่ครบตามเกณฑ์ที่ทาง
                   สำนักงาน ก.พ. กำหนด


ผู้รับทุนฯที่เลือกศึกษาในประเทศไทย

                   โปรดปฏิบัติตากระบวนการขั้นตอนการรับทุนในประเทศไทย 

                   เมื่อผู้รับทุนฯได้รับเข้าสถานศึกษาอุดมศึกษาแล้ว ผู้รับทุนฯสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อยื่นแจ้งสถานศึกษาให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังนี้
                  1. แบบฟอร์มประวัติการศึกษา (สกอ.) 
                  2. แบบรายงานสถานศึกษาของผู้รับทุนในประเทศ (สกอ.)
                         กรณี เลือกสถานศึกษาภาครัฐ 
                         กรณี เลือกสถานศึกษาเอกชน 

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
 1. สำหรับผู้รับทุนที่เริ่มเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2558 กรณีผู้รับทุนเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
     1.1) หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาที่เป็นปัจจุบัน
     1.2) หลักฐานการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2558 (ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงที่ออกโดยสถาบันอุดมศึกษา)
     1.3) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทย (ปพ.1)
     1.4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับทุน
     1.5) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

 2. สำหรับผู้รับทุนที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี (ผู้ที่มีสถานภาพนักศึกษาอยู่ก่อนปีการศึกษา 2558) กรณีผู้รับทุนเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
     2.1) หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาที่เป็นปัจจุบัน  
     2.2) หลักฐานการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2558 (ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงที่ออกโดยสถาบันอุดมศึกษา)
     2.3) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทยย้อนหลังตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
     2.4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับทุน
     2.5) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

 3. สำหรับผู้รับทุนเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
     3.1) หลักฐานการสมัครเข้าศึกษา เช่น หลักฐานการสมัคร Admission หลักฐานการสมัครสอบโควต้า หลักฐานการสมัครสอบตรงของสถาบันอุดมศึกษา โดยหลักฐานดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงความประสงค์ในการเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นลำดับแรก
    3.2) เอกสารการประกาศผลการสอบที่มีรายชื่อผู้รับทุน หรือหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษา  ประกาศผล Admission
    3.3) หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาที่เป็นปัจจุบัน  
    3.4) หลักฐานการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2558 (ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงที่ออกโดยสถาบันอุดมศึกษา)
    3.5) รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร
    3.6) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทย (ปพ.1) หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทยย้อนหลัง     ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี กรณีกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
    3.7) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับทุน 8. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ส่งเอกสารไปที่ => สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (วงเล็บมุมซอง “ทุนการศึกษา 1 อำเภอ 1 ทุน”)
เบอร์โทรศัพท์ => 02-610-5418, 02-610-5419
โทรสาร => 02-354-5460, 02-354-5532
Email => odos_thailand@hotmail.com
Facebook => Odos Odosthailand


ขั้นตอนการนัดหมาย
ลงทะเบียนทำสัญญารับทุน (เฉพาะผู้
รับทุนในต่างประเทศ)

                        กด "" เพื่อนัดหมายการทำสัญญารับทุน

                           หากลงทะเบียนแล้วมีเปลี่ยนแปลงกำหนดการใหม่ให้ลงทะเบียนแจ้งใหม่โดยจะถือวันลงทะเบียนสุดท้ายเป็นหลัก 

บุคคลาที่มาทำสัญญา            1. ผู้รับทุน  
                                                  2. บิดา หรือ มารดา โดยกำเนิดคนใดคนหนึ่ง 
                                                  3. กรณีผู้มาทำสัญญามิใช่บิดา มารดา ตามข้อ 2 จะต้องเตรียมสำเนาหลักฐานการ
ค้ำประกัน เช่น โฉนดที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้ำประกันและปลอดจากภาระผูกพันใดๆ หรือหลักทรัพย์อื่นๆ 

กำหนดวันทำสัญญารับทุน :     20-22 เมษายน  2558  (ช่วงเช้า-และช่วงบ่าย )

สถานที่ทำสัญญา :  สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ.5 ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร   คลิกดูแผนที่ที่ตั้ง

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในการทำสัญญารับทุน :

เอกสารประกอบการทำสัญญาของ ผู้รับทุน
1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน 2 ชุด
3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของผู้รับทุน 2 ชุด  (ถ้ามี)

4. อากรแสตมป์ 30 บาท (อากรแสตมป์ 5 บาท จำนวน 6 ดวง)   
สามารถหาซื้อได้ที่สรรพากรทุกเขต
5. แสตมป์ไปรษณีย์  20  บาท
6. ซองเอกสารไปรษณีย์เปล่า 
ขนาด A4 จำนวน 1 ซอง พร้อมจ่าหน้าซองถึงตนเอง

เอกสารของผู้ค้ำประกัน (หลักฐานใช้ของนใดคนหนึ่งในครอบครัวที่มาทำสัญญา เช่น บิดา, มารดา หรือบุคคลอื่น)
1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
5. กรณีผู้ค้ำประกัน มิได้เป็นบิดา มารดา ของผู้รับทุน (ผู้ค้ำบุคคลอื่น)จะต้องเตรียมสำเนาหลักฐานการค้ำประกัน เช่น โฉนดที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้ำประกันและปลอดจากภาระผูกพันใดๆ หรือหลักทรัพย์อื่นๆ 
(ถ้าเป็น บิดา หรือมารดา แท้ๆของผู้รับทุน ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์หรือโฉนดที่ดินแต่อย่างใด)
หมายเหตุ : อากรแสตมป์ต้องเป็น 5 บาท จำนวน 6 ดวง  ดังรูป 

 
         (วันที่ : -/-/- )
       ประชาสัมพันธ์งานนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ห้ามพลาด !!!   (วันที่ : 25 มี.ค. 2565 )
       ประชาสัมพันธ์งานนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน   (วันที่ : 25 มี.ค. 2565 )
       นักเรียนทุนสามารถยื่นคำร้อง/เอกสารหลักฐานออนไลน์(Online)   (วันที่ : 08 เม.ย. 2564 )
       รายงานตัวสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์   (วันที่ : 08 ม.ค. 2564 )
       สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าบรรจุรับราชการ จำนวน ๑๑ อัตรา   (วันที่ : 24 มี.ค. 2563 )
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 – 4 สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้าร่วมรับฟังแนวนโยบาย ภารกิจ และการดำเนิน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งเกี่ยวข้องในประเด็นการเข้ารับราชการ)   (วันที่ : 22 ม.ค. 2563 )