ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  10 เม.ย. 2561
สำนักงาน ก.พ.จัดกิจกรรม “การแนะแนวอาชีพในภาครัฐและเอกชน”(Open Hearts Open Homes) ครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศต่าง ๆ

 เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 สำนักงาน ก.พ. จัดกิจกรรม “การแนะแนวอาชีพในภาครัฐและเอกชน” ภายใต้ชื่อ Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 170 คน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนทุน ฯ กลับมาทำงานในประเทศไทยภายหลังสำเร็จการศึกษา และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบราชการ และบทบาทหน้าที่ของส่วนราชการ และเส้นทางความก้าวหน้าของการทำงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กิจกรรมประกอบด้วย

การบรรยายพิเศษเรื่องเส้นทางการประกอบอาชีพของนักเรียนทุนโอดอส โดยนางชุติมา  หาญเผชิญรองเลขาธิการ  ก.พ.  ทบาทนักเรียนทุนซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในยุค Thailand 4.0 เพื่อก้าวพ้นรายได้ปานกลาง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC. สร้างรายได้ พัฒนาศักยภาพคน เตรียมคนเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 New S Curve การผลักดันนวัตกรรมใหม่ ๆ และนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น และก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นล้วนส่งผลตต่อนักเรียนทุนและทุกคนที่จะต้องปรับตัว 


จะลึกภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานเพื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประะเทศและบริหารความรู้ สำนักงาน ก.พ.

การปาฐกในหัวข้อ “Strong Startup Thai Scholars” จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกู) ล่าวโดยสรุปเป็นการว่า นักเรียนทุนถือเป็นบุคลากรที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ไม่เพียงแต่พัฒนาศักยภาพของตนแล้วจำต้องช่วยเหลือสังคม ก้าวออกไปช่วยผู้อื่น ค้นหาต้นเอง ทำในสิ่งที่รักและใช่ และคิดนอกกรอบ รัฐพร้อมที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไป

การแนะนำระบบสนับสนุนการหางาน - http://job.ocsc.go.th และการชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเข้ารับราชการ (หนังสือสำนักงาน ก.พ. นร 1004/ ว2 ลงวันที่ 31 มกราคาม 2561)

Meet & Greet หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กว่า 35 หน่วยงาน เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สำนักงานปลัดกระทวงพาณิชย์  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมธนารักษ์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  บริษัท Exxon Mobil Limited บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร (จำกัด)มหาชน  บริษัท Sony Technology Thailand บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) บริษัทน้ำตาลมิตรผล ฯลฯ เป็นต่น 

  

เดินหน้าประเทศไทย : ต่อยอดนักเรียนทุนรัฐบาล

www.youtube.com/watch 

 


กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

 
       ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับราชการและหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม Open Heart Open Home : Careers Fair   (วันที่ : 28 ก.พ. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 12 ตำแหน่ง   (วันที่ : 17 ธ.ค. 2561 )
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนตอบแบบสอบถามเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน   (วันที่ : 19 พ.ย. 2561 )
       รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา   (วันที่ : 14 พ.ย. 2561 )
       รับสมัครนักเรียนโอดอสบรรจุเข้ารับราชการกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 2 อัตรา   (วันที่ : 02 ก.ย. 2561 )
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 - 4 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการดูแลนักเรียนทุน   (วันที่ : 09 ส.ค. 2561 )
       สพฐ. ประกาศสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยประจำปี พ.ศ.2561   (วันที่ : 12 ก.ค. 2561 )