แนวปฏิบัติและขั้นตอนการรับทุน วันที่โพส:  24 มิ.ย. 2562
นักเรียนทุนฯ ที่สำเร็จการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 
กรอกข้อมูลพื่อรายงานตัวออนไลน์

 ขั้นตอนที่ 2 
ส่งอีเมลเอกสารหลักฐานสำเร็จการศึกษาไปยังอีเมล Odos.moe@gmail.com

เอกสารประกอบด้วย 
- สำเนาใบแสดงผลการเรียน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
- สำเนาใบประกาศนียบัตร  
(รับรองสำเนาถูกต้อง) 
- รูปถ่ายสุภาพ (รูปปัจจุบัน)

กรณี นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาในต่างประเทศ
จะต้องยื่นเบิกค่าใช้จ่าย
สำหรับการดำเนินทางกลับประเทศ
และเดินทางกลับประเทศไทยภายใน 20 วัน กับสำนักงาน ก.พ. 
ให้เรียบร้อยก่อนรายงานผ่านระบบนี้

กรณี นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในประเทศไทย
 ให้รายงานตัวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแบบฟอร์ม และรายงานตัวสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการผ่านระบบนี้พร้อมแนบหลักฐานโดยรับรองสำเนาถูกต้องและให้ข้อมูลตามขั้นตอนนี้ 

ขั้นตอนที่ 3 
แจ้งข้อมูลการประกอบอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา

 
       ขั้นตอนรายงานตัวภายหลังสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3-4   (วันที่ : 24 มิ.ย. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ   (วันที่ : 18 มิ.ย. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ   (วันที่ : 18 มิ.ย. 2562 )
       หนังสือรุ่นนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา จากประเทศญี่ปุ่น   (วันที่ : 04 มิ.ย. 2562 )
       ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนไทย   (วันที่ : 23 พ.ค. 2562 )
       ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับราชการและหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม Open Heart Open Home : Careers Fair   (วันที่ : 28 ก.พ. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 12 ตำแหน่ง   (วันที่ : 17 ธ.ค. 2561 )