ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  08 ม.ค. 2564
นักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนที่สำเร็จการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถรายงานตัวสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์....

 

 

  

ขั้นตอนที่ 1 
นักเรียนทุนกรอกข้อมูลผ่านระบบแต่ละหัวข้อให้ครบถ้วนแล้ว
ยืนยันบันทึก
 ผ่านระบบ
หากนักเรียนทุนสำเร็จการศึกษาและมีข้อมูลการประกอบอาชีพแล้วไม่ต้องกรอก
ในขั้นตอนที่ 3

 

 ขั้นตอนที่ 2 

เอกสาร ประกอบด้วย 
- สำเนาใบแสดงผลการเรียน
(Transcript)  (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

- สำเนาใบปริญญาบัตร  (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
- รูปถ่ายสุภาพ (รูปปัจจุบัน)

สามารแนบส่งไฟล์หลักฐานผ่านระบบตามขั้นตอนด้านล่างนี้ 

2.1 กรอกข้อมูลลงระบบ 

 

2.2 แนบหลักฐาน 

เนื่องจากระบบมีข้อจำกัดผู้ที่สามารถอัปโหลดเอกสารต้องมีบัญชี Gmail 
หากไม่สามารถจัดส่งเอกสารผ่านระบบข้างต้นได้ให้จัดส่งหลักฐานไปยังอีเมล odos.moe@gmail.com ผ่านอีเมลอื่น ๆ นักเรียนทุนใช้ที่เป็นปัจจุบัน 

 

ขั้นตอนที่ 3 
แจ้งข้อมูลการประกอบอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา
 
สำหรับเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วมีข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติม
จากที่รายงานตัวภายหลังสำเร็จการศึกษา

และส่งหลักฐานการปฏิบัติงานตามขั้นตอน 2.1-2.2 ข้างต้น


 

 
       นักเรียนทุนสามารถยื่นคำร้อง/เอกสารหลักฐานออนไลน์(Online)   (วันที่ : 08 เม.ย. 2564 )
       รายงานตัวสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์   (วันที่ : 08 ม.ค. 2564 )
       สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าบรรจุรับราชการ จำนวน ๑๑ อัตรา   (วันที่ : 24 มี.ค. 2563 )
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 – 4 สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้าร่วมรับฟังแนวนโยบาย ภารกิจ และการดำเนิน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งเกี่ยวข้องในประเด็นการเข้ารับราชการ)   (วันที่ : 22 ม.ค. 2563 )
       ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายอาสา “ประสบการณ์พี่ให้ แรงบันดาลใจน้องรับ”   (วันที่ : 06 ก.ย. 2562 )
       สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา   (วันที่ : 03 ส.ค. 2562 )
       สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 9 อัตรา   (วันที่ : 07 ส.ค. 2562 )