แนวปฏิบัติและขั้นตอนการรับทุน
ขั้นตอนรายงานตัวภายหลังสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3-4
นักเรียนทุนฯ ที่สำเร็จการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
(วันที่ :24 มิ.ย. 2562)  
แนวทางการดำเนินงานรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 2
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอชี้แจงแนวทางการดำเนินการรับสมัครผู้เข่้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 โปรดดูรายละเอียด...
(วันที่ :19 เม.ย. 2555)  
แนวทางการประกาศผลการคัดเลือกและการรับรายงานตัวผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3
หนังสือชี้แจงแนวทางการประกาศผลการคัดเลือกและการรับรายงานตัวผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ของ สพม.และ สพป.รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ...
(วันที่ :11 เม.ย. 2555)