การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
แบบฟอร์มการแจ้งสถานศึกษาและสาขาวิชา
เนื่องจากในวันปฐมนิเทศ ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 ยังมีผู้ที่ไม่ทราบสถานศึกษาที่จะเรียนในประเทศไทย จึงทำให้เว้นว่างการกรอกใบสัญญาเพื่อระบุสถานศึกษา และทำให้สัญญายังไม่สมบูรณ์ ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำแบบฟอร์มบันทึกข้อความ "การแจ้งสถานศึกษาและสาขาวิชานักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2"
(วันที่ :31 มี.ค. 2557)  
เก็บตก การทำสัญญารับทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทำสัญญารับทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบ 2 ให้มาทำสัญญาระหว่างวันที่ 21 - 25 เมษายน 2557 ณ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (สป.) กระทรวงศึกษาธิการ โปรดอ่านรายละเอียด..........
(วันที่ :18 มี.ค. 2557)  
ข่าวการปฐมนิเทศ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2
นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักเรียน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 วันที่ 13 มีนาคม 2557 และ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวให้โอวาทในการปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร ศธ. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนสิรินธร
(วันที่ :17 มี.ค. 2557)  
แจ้งการปฐมนิเทศและทำสัญญาผู้รับทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีกำหนดการปฐมนิเทศและทำสัญญารับทุนผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 และปฐมนิเทศแนะแนวการเลือกประเทศสำหรับนักเรียนที่เลือกศึกษาต่อในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 15- 21 มีนาคม 2557 โปรดอ่านรายละเอียด...
(วันที่ :07 มี.ค. 2557)  
ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ทั้งหมด 42 แห่ง
ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ทั้งหมด 42 แห่ง
(วันที่ :28 ก.พ. 2557)  
ขั้นตอนการรายงานตัวนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว
ขั้นตอนการรายงานตัวสำหรับนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษา/ยุติการศึกษา/พ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุนจะต้องมารายงานตัว ณ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ในวันและเวลาราชการ...
(วันที่ :24 ต.ค. 2557)  
การประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกผู้รับทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2
นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมชี้แจ้งการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกผู้รับทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 ...
(วันที่ :21 ต.ค. 2556)  
ประกาศยกเลิกและเพิ่มเติมผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔
ประกาศยกเลิกและเพิ่มเติมผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ ทุนประเภท ๒ ของอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์และเพิ่มเติมอำเภอบางพลี จังหวัดสมัครปราการในการสมัครฯ รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๒ ...
(วันที่ :13 มิ.ย. 2556)  
คู่มือการดำเนินการรับสมัครโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๒
คู่มือการดำเนินการรับสมัครโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๒ สำหรับสถานศึกษาทุกสังกัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต โปรดอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร...
(วันที่ :01 ก.ค. 2556)  
การปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดการปฐมนิเทศผู้รับทุนโคงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ โปรดอ่านรายละเอียด..
(วันที่ :21 พ.ค. 2556)