การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
การอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาและทักษะที่จำเป็น
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งรายละเอียดการอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาและทักษะที่จำเป็นของผู้รับทุนตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 (รอบ 1) วันที่ 17 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โปรดดูรายละเอียด...
(วันที่ :13 มิ.ย. 2555)  
กำหนดการประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 2
กำหนดการประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 พร้อมกันทั่วประเทศ ทางเว็บไซต์ www.odos.moe.go.th ในวันที่ 27 มิถุนายน 2555
(วันที่ :05 มิ.ย. 2555)  
กำหนดการสอบโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 2
กำหนดการสอบโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 2
(วันที่ :31 พ.ค. 2555)  
ประกาศเพิ่มเติมผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 1 และเพิ่มเติมชื่ออำเภอในการคัดเลือกฯ รอบที่ 2
กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 เนื่องจากมีผู้ขอสละสิทธิการรับทุนรัฐบาล เป็นเหตุให้ต้องเลื่อนบัญชีผู้ที่มีสิทธิรับทุนสำรองอันดับที่ 1 เข้ามาแทน จึงมีความจำเป็นต้องประกาศรายชื่อเพื่มเติมในส่วนอำเภอที่ขาด และในบางอำเภอไม่มีบัญชีผู้สำรองอันดับที่ 1 และ 2 จึงเห็นสมควรเพิ่มเติมรายชื่ออำเภออีก 1 อำเภอ นั้น คือ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษำร์ธานี ทำให้ยอดการเปิดรับสมัครเพิ่มขึ้นจากเดิม 603 อำเภอ เพิ่มเป็น 604 อำเภอ โปรดดูรายละเอียดตามประกาศ.....
(วันที่ :01 พ.ค. 2555)  
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าอบรมปฐมนิเทศ
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2555 - 12 พฤษภาคม 2555 (รวมถึงแจ้งการเดินทางและการแต่งกาย ในวันปฐมนิเทศ)
(วันที่ :25 เม.ย. 2555)  
การปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3
กำหนดการอบรมปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 วันที่ 29 เมษายน 2555 – 12 พฤษภาคม 2555ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก ดูรายละเอียดเพิ่มเติม.....
(วันที่ :12 เม.ย. 2555)  
เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 2
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 โดยจะรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. - 18 พ.ค.2555 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต ในเขตตามทะเบียนราษฎร์ที่ท่านอยู่ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม....
(วันที่ :12 เม.ย. 2555)  
ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3
กระทรวงศึกษาธิการ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 417 คน แบ่งเป็นทุนรัฐบาล 325 คน/อำเภอ และทุนส่วนตัว 92 คน โปรดคลิกดูรายละเอียด.......
(วันที่ :12 เม.ย. 2555)  
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓
ผู้ที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์สามารถสอบถามสถานที่สอบได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต โดยสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕...
(วันที่ :28 มี.ค. 2555)  
แนวทางการสัมภาษณ์
แนวทางการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน สำหรับเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบรายละเอียด....
(วันที่ :15 มี.ค. 2555)