วันที่โพส:  -/-/-

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน 
รุ่นที่ 1 - 4 ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 
แจ้งข้อมูลสถานภาพการประกอบอาชีพที่เป็นปัจจุบัน ตามเงื่อนไขการรับทุนฯ 
ทั้งนี้ นักเรียนทุน ฯ ที่แจ้งข้อมูลไว้ก่อนหน้าแล้วนั้น หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้