รายงานตัวภายหลังสำเร็จการศึกษาออนไลน์ วันที่โพส:  08 ก.พ. 2562

 

ขั้นตอนที่ 1 
พื่อรายงานตัวออนไลน์

 ขั้นตอนที่ 2 
ส่งอีเมลเอกสารหลักฐานสำเร็จการศึกษาไปยังอีเมล Odos.moe@gmail.com

เอกสารประกอบด้วย 
- สำเนาใบแสดงผลการเรียน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
- สำเนาใบประกาศนียบัตร  
(รับรองสำเนาถูกต้อง) 
- รูปถ่ายสุภาพ (รูปปัจจุบัน)

กรณี นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาในต่างประเทศ
จะต้องยื่นเบิกค่าใช้จ่าย
สำหรับการดำเนินทางกลับประเทศ
และเดินทางกลับประเทศไทยภายใน 20 วัน กับสำนักงาน ก.พ.
ให้เรียบร้อยก่อนรายงานผ่านระบบนี้

กรณี นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในประเทศไทย
 ให้รายงานตัวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแบบฟอร์ม และรายงานตัวสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการผ่านระบบนี้พร้อมแนบหลักฐานโดยรับรองสำเนาถูกต้องและให้ข้อมูลตามขั้นตอนนี้ 

ขั้นตอนที่ 3 
แจ้งข้อมูลการประกอบอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา
(สำหรับเฉพาะผู้ที่ทำงานแล้วเท่านั้นดำเนินการตามแบบฟอร์มนี้)