วันที่โพส:  -/-/-

   

          เพื่อติดตามผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ภายหลังสำเร็จการศึกษาในการรายงานสถานภาพของผู้รับทุนที่ได้ปฏิบัติตามสัญญารับทุนตลอดจนการนำข้อมูลไปใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ เนื่องจากข้อมูลเดิมที่ได้รับอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาวการณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอความร่วมมือผู้รับทุนให้ข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการต่อไป