วัตถุประสงค์
   

1. เพื่อให้นักเรียนที่เรียนดี  มีความประพฤติดี ได้มีโอกาสรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาใบแรก
(first degree) ของหลักสูตร ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศตามสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย

2.เพื่อเพิ่มศักยภาพของเด็กไทยให้มีความรู้ในระดับอุดมศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและยกระดับความสามารถในการประกอบอาชีพ อันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ