วัตถุประสงค์
   


1. เพื่อให้นักเรียนที่เรียนดี
 มีความประพฤติดีได้มีโอกาสรับทุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี หรือ ปริญญาใบแรก(first degree)ของหลักสูตรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศตามสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย

2.เพื่อเพิ่มศักยภาพของเด็กไทยให้มีความรู้ในระดับอุดมศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและยกระดับความสามารถในการประกอบอาชีพ อันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ