โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
   
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง
  เห็นด้วย
  เห็นด้วยปานกลาง
  ไม่เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง